Værdi af fri bil - salg og genkøb

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 18/2 - 2005

Et selskab var indeholdelsespligtig af A-skat af fri bil stillet til rådighed for direktøren. Værdien af fri bil blev ansat til 75 pct. af nyvognsprisen, idet der blev bortset fra mellemliggende salg og tilbagesalg af 2 biler, da salgene mellem de to selskaber med til dels sammenfaldende ejerkreds og samme direktør ikke blev tillagt betydning. Der gik henholdsvis 2 og 4 uger mellem salg og tilbagesalg.

(TfS 2002.1021 LSR).

Kommentar: De gældende regler for beskatning af fri bil, at der betales 25% af de første kr. 300.000 af nyvognsprisen og 20% af det overskydende beløb i de første 3 kalenderår fra indregistreringen af bilen. Efter de 3 år beregnes de 25%/20% af 75% af nyvognsprisen; eller af anskaffelsessummen, såfremt bilen er anskaffet i det 4 kalenderår efter 1. indregistrering. Da der kan være stor forskel på 75% af nyvognsprisen og handelsværdien, i det fjerde kalenderår for bilens indregistrering, kan det være en skattemæssig fordel, at bilen bliver handlet, så beregningen af værdi af fri bil sker ud fra handelsværdien.

I kendelsen kom Landsskatteretten til at man ikke ville anerkende de skete handler. Der er ingen tvivl om, at handlerne alene var skattemæssigt motiverede. Dette motiv har normalt ikke betydning – det er jo en sport for alle skatteydere at slippe så billigt som muligt i skat. Landsskatterettens bagvedliggende motiv er nok, at der ikke var nogen risiko for et værdifald på biler i den korte periode, hvor der var indskudt en fremmed ejer.