Usikkerhed om 15%-reglen skal prøves i Højesteret

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 11/5 - 2015

Siden 1982 har vi troet, at der var et retskrav på at visse nærstående frit kunne prissætte en ejendom indenfor 85-115% af den kontante ejendomsvurdering. En afgørelse fra landsretten har sået tvivl om det og nu skal Højesteret så behandle sagen.

Kort om sagen:

En arving havde købet (fået arveudlagt) to ejendomme fra et dødsbo. De to ejendomme var begge blevet sat til en pris som lå inden for intervallet fra 15 % under til 15 % over (85-115%) ejendommenes seneste offentlige ejendomsvurderinger, jf. punkt 6, 2. afsnit, i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver i dødsboer m.m.

SKAT mente, at begge ejendomme var mere værd. De bad Skifteretten i Holstebro om, at der blev foretaget sagkyndig vurdering af de to ejendommes værdi. Det sagde skifteretten OK til.

Dødsboet var ikke enig i det og bad derfor Vestre Landsret vurdere sagen på ny. Landsretten var enig med Skifteretten. Det blev blandt andet begrundet med at der efter forarbejderne til boafgiftslovens § 93 kun er grundlag for at afvise en anmodning om en sagkyndig vurdering, hvis den er ”åbenbart overflødig”. Det ville den være, hvis dødsboet kunne godtgøre, at det havde retskrav på at få godkendt værdiansættelsen af de arveudlagte ejendomme.

Landsretten afgjorde, at værdiansættelsescirkulæret kun er vejledende og ikke udtømmende, og at cirkulærets bestemmelser derfor ikke i sig selv giver dødsboet retskrav på godkendelse af den skete værdiansættelse. Landsretten mente heller ikke, at dødsboet havde bevist, at der er en fast administrativ praksis om, at et dødsbos værdiansættelse inden for det omhandlende interval skal lægges til grund.
Landsretten fandt herfor ikke grundlag for at afvise SKATs anmodning om sagkyndig vurdering.

KOMMENTAR: Denne afgørelse har rystet de fleste advokater, fordi vi har ment, at det 33 år gamle cirkulære måtte være gældende. Det har der ikke været stillet spørgsmålstegn ved tidligere. Nu skabes denne usikkerhed og det kan være svært at forstå, at SKAT er så forhippet på at gøre det til en principiel sag. Mange forventer, at den kontante ejendomsvurdering som vi kender i dag synger på sidste vers, så hvorfor gøre dette til et kardinalspørgsmål. Nu er bolden hos Højesteret og mon ikke vi kan vente en afgørelse indenfor et års tid.

Selvom det er generende, at der skabes usikkerhed, så forventer mange advokater, at SKAT trods alt vil respektere deres eget cirkulære. Vil de ikke det, kan SKAT jo selv ændre cirkulæret og gør SKAT ikke det, så må det være tvivlsomt hvor meget SKAT kan løbe fra deres eget cirkulære. Men jura er ikke en eksakt videnskab, så vi må indtil Højesteret har talt være på vagt. Du er velkommen til at kontakte Forum Advokater, hvis du vil have nærmere oplysninger om problematikken.

Sagen er i Procesbevillingsnævnet behandlet under j. nr. 2015-22-0127.