Tilførsel af aktiver - vilkår om 3 års ejertid

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 6/10 - 2006

A A/S, der drev virksomhed inden for tekstilbranchen, søgte om tilladelse til en skattefri tilførsel af aktiver til et datterselskab B A/S. A A/S var salgs- og produktionsselskab for en række varemærker. Herudover ejede A A/S ejede en række datterselskaber, og en række ejendomme. A A/S udførte tillige en række servicefunktioner for selskaberne i koncernen. Datterselskaberne var salgs- og produktionsselskaber for egne varemærker. Datterselskabet B A/S, hvor aktiekapitalen på nom. 500.000 kr. var erhvervet for mere end 3 år tidligere, var et pt. hvilende selskab. Ved tilførslen af aktiver ville aktiekapitalen blive forhøjet med nom. 39,5 mio. kr. samt en overkurs på 48,753 mio. kr.

Den daværende Told- og Skattestyrelse gav tilladelse til den skattefrie tilførsel af aktiver, men fastsatte et ejertidsvilkår om, at A A/S beholdt aktierne i B A/S i mindst 3 år efter tilførslen. Vilkåret var begrundet med muligheden for at undgå beskatning af aktieavance ved hjælp af gennemsnitsmetoden ved et salg af aktierne i B A/S.

Afgørelsen blev påklaget til Landsskatteretten. A A/S gjorde gældende, at det var uden proportion at fastsætte et ejertidsvilkår, da det alene var 1/79 af det tilførtes værdi, der via gennemsnitsmetoden kunne overføres til de gamle aktier, der havde været ejet i mere end 3 år. Landsskatteretten stadfæstede afgørelsen. (SKM 2006.574 LSR)

Kommentar:
Det af den daværende Told- og Skattestyrelse fastsatte ejertidsvilkår er begrundet i muligheden for at undgå at skulle betale skat af en del af avancen. Det er en betingelse for at anvende reglerne om tilførsel af aktiver, at disse ikke anvendes for at undgå eller udskyde skatter.

I den foreliggende sag ville et salg af aktierne inden 3 års ejertid medføre, at der på gamle aktier ville blive konstateret en skattefri avance på ca. 600.000 kr. Var tilførslen af aktiver sket på den måde, at kapitalen alene var forhøjet med nom. 500.000 kr., ville den skattefrie avance have været ca. 44,375 mio. kr., og var tilførslen sket med en forhøjelse af kapitalen i B A/Spå nom. 88,253 mio. kr., ville der ikke have været en skattefri avance.

For Told- og Skattestyrelsen og Told- og Skattestyrelsen var problemstillingen derfor, om man kunne acceptere, at der var mulighed for, at der ved salg af aktierne i B A/S inden for de første 3 år efter tilførslen af aktiver ville være en skattefri avance. I to tidligere afgørelser, hvor tilførslen af aktiver skete fra udenlandske selskaber, havde Told- og Skattestyrelsen fastsat krav om 3 års ejertid, da Danmark ikke ville kunne beskatte en eventuel fortjeneste ved salg af aktierne i det modtagne selskab. Det samme blev løsningen i nærværende sag. Der blev ikke taget hensyn til, at det alene var en meget beskeden andel af det tilførte, der eventuelt ville blive overført som skattefri avance til de gamle aktier.

Med Landsskatterettens kendelse må det forventes, at der fremover stilles ejertidsvilkår ved skattefri tilførsel af aktiver, når der via tilførslen skabes mulighed for skattefrie fortjenester på aktier ejet i mere end 3 år. Det vil i den forbindelse være uden betydning, at det alene er en begrænset overkurs, den blotte mulighed herfor er tilstrækkelig. Dette betyder, at såfremt der skal ske en skattefri tilførsel til et eksisterende selskab, hvor aktierne har været ejet i 3 år, eller hvor 3 års ejerskab vil opnås ganske kort efter tilførslen af aktiver, må det tilrådes, at kursen på det tilførte kommer til at svare til kursen på de oprindeligt erhvervede aktier.