Sygedagpengeloven pålægger fra næste år arbejdsgiveren at indkalde sygemeldte lønmodtagere til en personlig samtale

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/10 - 2009

Folketinget har den 12. juni 2009 vedtaget nye §§ 7 a og 7 b i sygedagpengeloven.

Bestemmelserne finder i henhold til lovens ikrafttrædelsesbestemmelse anvendelse overfor medarbejdere, der påbegynder en sygeperiode den 4. januar 2010 eller senere.

I henhold til de nye bestemmelser er arbejdsgiveren forpligtet til at foretage opfølgning overfor syge medarbejdere, nærmere bestemt bestående i, at arbejdsgiver skal indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag og arbejdsgiver skal på baggrund af samtalen give oplysninger til kommunen.

Det fremgår endvidere af loven, at såfremt sygdommens praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, skal samtalen så vidt muligt holdes telefonisk. Det skal understreges, at lønmodtagerens manglende medvirken i samtalen ikke har konsekvenser for retten til sygedagpenge. Arbejdsgiveren er endvidere ikke forpligtet til at indkalde til samtale, hvis lønmodtageren er i opsagt stilling og fratræden sker inden 8 uger efter første sygedag.

Lovændringen indebærer desuden, at den sygemeldte lønmodtager kan anmode om at få udarbejdet en fastholdelsesplan, hvis denne ikke forventes at vende tilbage til arbejdet inden 8 uger regnet fra første sygedag. Hensigten med fastholdelsesplanen er, at denne skal beskrive, hvordan lønmodtageren hurtigst muligt kan vende helt eller delvist tilbage til arbejdspladsen. Arbejdsgiveren kan dog afslå at udarbejde planen.

(Retsinformation.dk – LOV nr. 480 af 12/06/2009)