Spørgsmål om væsentlig ændring af stillingen samt den ansattes lydighedspligt.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 16/5 - 2011

Sagen omhandlede en medarbejder, der var ansat som provisionslønnet funktionær til at sælge brugte busser. Den 1. april 2008 fik han et tillæg til sin ansættelseskontrakt med en ændret stillingsbeskrivelse.

I tillægget var det blandt andet anført, at han skulle udvise respekt for sine kollegaers arbejde, udarbejde brugtbusjournaler inkl. fotos af de brugte busser samt udarbejde salgsaftale ved salg af brugte busser. I den forbindelse skulle kalkulationerne fremover udarbejdes i et kundedatabasesystem, Novis.

Medarbejderen nægtede at underskrive tillægget, da han mente, at det ville påvirke hans aflønningsforhold, fordi han fremover ville skulle bruge mere administrativ tid.

Da han fortsat efter tre møder med ledelsen nægtede at underskrive tillægget og anvende de nye salgsprocesser, blev han bortvist.

Medarbejderen lagde herefter sag an mod arbejdsgiveren med krav om betaling af erstatning og godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Østre Landsret lagde vægt på, at ændringerne i stillingsbeskrivelsen ikke væsentligt afveg fra den stillingsbeskrivelse og det arbejde, medarbejderen hidtil havde udført.

Endvidere lagde Østre Landsret vægt på, at medarbejderen løbende var blevet tilbudt uddannelse og hjælp til at anvende det nye system.

Retten fandt, at da medarbejderen ikke havde godtgjort i hvilket omfang stillingsændringen ville påvirke hans løn, og da den nye stillingsbeskrivelse ikke afveg væsentligt fra den tidligere, var medarbejderens vægring mod at underskrive tillægget samt følge de fastsatte salgsprocesser en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Østre Landsret frifandt herefter arbejdsgiveren.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2011. 21. afd. Sag B-1218-10

BEMÆRKNINGER

Det må formodes, at resultatet havde været et andet dersom medarbejderen havde bevist, at stillingsændringen væsentligt ville påvirke hans provision. Havde medarbejderen fremlagt bevis på en nedgang i sin løn, der direkte var fremkommet grundet ændringen, er der sandsynlighed for, at Retten ville betragte den nye stillingsbeskrivelse som en væsentlig ændring af ansættelsesforholdet.

Ændringer af ansættelsesvilkår inden for en stilling skal som udgangspunkt accepteres, men hvis det kan bevises, at ændringen falder uden for stillingen, er man som medarbejder ikke forpligtet til at acceptere ændringen. I stedet kan man betragte sig som opsagt med sit individuelle opsigelsesvarsel.