Nyt lovforslag skal værne om varemærkerettigheder

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 6/11 - 2012

Et nyfremsat lovforslag skal styrke domstolenes behandling af sager om forbud, dvs. sager om mulige krænkelser af bl.a. patenter, varemærker, ophavsrettigheder samt konkurrence- og kundeklausuler.

Sager om forbud mod kopiprodukter og krænkelse af patentrettigheder kan være meget komplekse, idet det kan være vanskeligt at afgøre, om noget er et kopiprodukt, som krænker en andens ret.

Idéen er at modernisere retsplejelovens regler om fogedforbud, dvs. muligheden for midlertidigt at få nedlagt et forbud mod handlinger, der strider mod ens ret, eksempelvis patenter, ophavsrettigheder, varemærker og konkurrence- og kundeklausuler.

Målet er at sikre tidssvarende regler og styrke domstolenes behandling af sagerne.
Hvis forslaget vedtages, vil domstolenes behandling af forbudssager bl.a. blive styrket på følgende punkter:

• Behandlingen af forbud overføres fra fogedretten til retsafdelingen i den enkelte byret, så det i højere grad vil være udnævnte dommere, der skal behandle sager om forbud, i stedet for dommerfuldmægtige.
• Sø- og Handelsrettens kompetence til at nedlægge forbud udvides.
• Forbudssager kan fremover behandles af flere dommere og med deltagelse af sagkyndige retsmedlemmer.
Lovforslaget fremsættes på baggrund af en betænkning fra Retsplejerådet fra april 2012.

Baggrund:
Fogedforbud – hvad er det?

Begrebet fogedforbud dækker over, at det er muligt (midlertidigt) at få nedlagt et forbud mod handlinger, der strider mod ens ret, f.eks. fremstilling af et kopiprodukt i strid med et patent. Det er en forudsætning, at en person eller virksomhed krænker ens ret ved at foretage en bestemt handling, og at man ikke kan beskytte sin ret, hvis man skal afvente en almindelig retssag. I dag behandles forbudssager hovedsageligt ved de enkelte fogedretter rundt omkring i landet. Hvis lovforslaget vedtages, betegnes fogedforbud fremover som midlertidige afgørelser om forbud og påbud.
Retsplejerådet foreslår i sin betænkning bl.a.:

• Overførelse af den saglige kompetence til at nedlægge forbud mv. fra fogedafdelingen til retsafdelingen i den enkelte byret. Retsplejerådets forslag lægger op til, at det i højere grad er udnævnte dommere, frem for dommerfuldmægtige mv., der skal behandle sager om forbud mv. Forslaget indebærer også, at der ikke længere skal anlægges en såkaldt justifikationssag, dvs. en retssag om, hvorvidt forbuddet var lovligt meddelt. Der skal derimod (fortsat) anlægges eller indledes en retssag med henblik på en afklaring af, om den rettighed, som har givet anledning til forbuddet eller påbuddet, også rent faktisk består.

• Udvidelse af Sø- og Handelsrettens kompetence til at nedlægge forbud mv. Sø- og Handelsretten har allerede i dag kompetence til at nedlægge forbud i sager om EF-varemærker og EF-design. Retsplejerådet foreslår, at Sø- og Handelsretten herudover får kompetence til at behandle forbudssager mv. inden for de sagsområder, som Sø- og Handelsretten i dag har kompetence til at behandle, f.eks. sager, hvor anvendelsen af varemærkeloven, designloven, patentloven og konkurrenceloven har væsentlig betydning.

• Indførelse af mulighed for, at en sag om forbud kan behandles af flere dommere (kollegial behandling), ligesom retten skal kunne træffe afgørelse om, at retten tiltrædes af sagkyndige retsmedlemmer.

• Ved forbud eller påbud skal domstolene kunne bestemme, at en part midlertidigt skal foretage, undlade eller tåle bestemte handlinger.