Ny lov om iværksætteraktier åbner mulighed for skattefrit afkast

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 27/6 - 2011

Folketinget vedtog den 27. maj 2011 lovforslag nr. L 194 om iværksætteraktier, som indebærer, at avancer og udbytter af selskabers unoterede iværksætteraktier under visse omstændigheder er skattefrie.

I forbindelse med skattereformen i Forårspakke 2.0 blev aktieposter på mindre end 10 % af et selskabs samlede aktiekapital skattepligtige på såvel udbytter som avancer, hvilket man frygtede ville ramme iværksættere og risikovillige investorer. Det vedtagne lovforslag er resultatet af Folketingets beslutning om at indføre en særlig ordning, der tilgodeser netop iværksættere og investorer.

Hensigten med lovforslaget er således at lette tilvejebringelsen af risikovillig kapital til små og mellemstore danske virksomheder, som stadig er i vækstfasen.

Med lovforslaget genindføres skattefriheden for aktier med en ejertid på mere end tre år. Såvel udbytter som avance ved salg af aktier bliver skattefrie, når aktien har været ejet i mere end tre år. Reglerne gælder kun under visse nærmere omstændigheder, hvoraf de væsentligste gennemgås nedenfor.

Der skal være tale om nytegnede aktier, hvilket vil sige aktier erhvervet ved selskabets stiftelse eller en efterfølgende kapitaludvidelse.

Den pågældende aktietegner skal være et selskab. Reglerne gælder altså ikke private investorer.

Dernæst er det et krav, at virksomheden er i igangsætter- eller opstartsfasen. Er der tale om små virksomheder med færre end 50 ansatte og en balancesum på mindre end 74,5 mio. danske kroner, kan virksomheden dog også være i en ekspansionsfase.

Den pågældende aktietegner skal hvert år selvangive, at betingelserne er opfyldt og dokumentere, at investeringerne er overskudsgivende og forvaltes på en forretningsmæssig og fornuftig måde.

I øvrigt bliver tab på iværksætteraktier fradragsberettiget, uanset om tabet realiseres efter mere eller mindre end tre års ejertid.

Tidspunktet for lovens ikrafttræden fastsættes af skatteministeren på et senere tidspunkt, under forudsætning af at loven er forenelig med EU-retten. Loven får virkning for investeringer foretaget fra og med den 1. januar 2011.

Kilde: Skatteministeriet