Ny dom vedrørende godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven på grund af manglende lønforhandling under barsel (Retten i Århus’ dom af 16. april 2010 – BS 4-2057/2008)

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 7/5 - 2010

Sagen, der var anlagt af 3F som mandatar for et medlem mod Dansk Supermarked vedrørte en ”kogejomfru”, A, ansat i en Føtex i Nordjylland. A, der var ansat på fuld tid, fødte sit første barn i oktober 2005 og havde inden fødslen været sygemeldt fra den 8. juli 2005.

A var under sin ansættelse omfattet af den på området gældende overenskomst, som bl.a. indeholdt bestemmelser om minimalløn.

A blev under sin ansættelse fra 1994 indkaldt til årlige lønsamtaler, hvilket dog ikke skete i 2006 og 2007, hvor hun var på barsel. Lønsamtalerne blev genoptaget efter, at den ansatte i 2008 var retur fra barsel, med henblik på en eventuel fremadrettet lønstigning.

Retten lagde videre til grund, at de øvrige medarbejdere i den pågældende afdeling blev indkaldt til lønsamtaler i såvel 2006 som 2007, og at andre af medarbejderne fik lønstigninger for de pågældende år.

Endelig fremgik det af forklaringen fra den ansattes overordnede, en slagtermester, at det måtte anses som en fejl, at A ikke blev indkaldt til lønsamtaler i 2006 og 2007.

Retten fandt herefter, at Dansk Supermarked ikke havde godtgjort, at forskelsbehandlingen med hensyn til lønforhandlingen ikke var begrundet i barselsorlov, hvorfor Dansk Supermarked havde overtrådt ligebehandlingslovens § 4. Godtgørelsen blev – i lyset af forskelsbehandlingens betydning – fastsat til kr. 20.000,00.

Retten fandt derimod ikke, at der – som påstået – var hjemmel til at tillægge A efterbetaling, og da hendes løn endvidere oversteg minimallønnen, kunne det ikke lægges til grund, at hun havde krav på den overenskomstmæssige minimallønstigning i 2006 og 2007.

Retten fandt derfor ikke, at der påvist en lønforskel, som kunne danne grundlag for lønudligning i medfør af ligelønslovens § 2.