Skattefri aktieombytning - majoritetskrav

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 1/11 - 2005

Det er efter aktieavancebeskatningslovens § 13 et krav, at holdingselskabet i forbindelse med en aktieombytning opnår mere end 50% af stemmerne. Jeg vil referere fra 3 domme herom.

I den første sag nægtedes tilladelse til skattefri ombytning. 2 aktionærer ejede tilsammen 62,2% af kapitalen og stemmerne i et IT-selskab. De 2 aktionærer kunne ifølge en aktionæroverenskomst kun udpege 2 af bestyrelsesmedlemmerne i IT-selskabet. Herudover tillagde aktionæroverenskomsten 4 af bestyrelsens 5 medlemmer vetoret i forbindelse med vedtagelse af alle væsentlige beslutninger. Ligningsrådet fandt, at holdingselskabet på baggrund af vetoretten i aktionæroverenskomsten reelt ikke opnåede flertallet af stemmerne
(TfS 2001,590 LR)

I den anden sag blev der givet tilladelse til en aktieombytning, hvori indgik 51% af stemmerne i et driftsselskab, uanset at der var indgået en aktionæroverenskomst om at visse beslutninger krævede enighed i direktionen og mellem alle anpartshavere, således at man kunne sige at 51 % ikke gav en bestemmende indflydelse. Alle beslutninger – bortset fra en – kunne træffes af direktionen eller bestyrelsen, og var derfor ikke henlagt til generalforsamlingen. For så angik den sidste bestemmelse i aktionæroverenskomsten angik denne beslutninger, hvor der efter loven kræves mindst 2/3 majoritet, og disse ville heller ikke kunne træffes med blot simpelt stemmeflertal så i relation til AABL § 13 var det betydningsløst at dette krav var skærpet til et enstemmighedskrav
(TfS 2001,607).

I den sidste sag deltog flertallet af stemmerne ikke i overdragelsen, for der var tale om en eneaktionær med 47,4% af stemmerne i driftsselskabet - driftsselskabet besad selv de resterende stemmer. Ombytningen blev tilladt med begrundelsen, at da driftsselskabet ikke kunne udøve stemmeret på egne aktier, ville holdingselskabet opnå flertallet af stemmerne (47,4%) ved aktieombytningen
(TfS 2001,690 TSS)

Kommentar: Afgørelserne viser, at kravet om at flertallet af stemmerne indgår i aktieombytningen håndhæves strengt, men at der fra myndighedernes side samtidig ses på, hvad flertallet af stemmerne kan bruges til.

I tilfælde hvor et simpelt flertal af stemmer ikke er nok til at gennemføre en beslutning i selskabet, kan man have foreskrevet enighed eller vetoret uden at det gør noget. Er der omvendt i en aktionæroverenskomst bestemmelser, som medfører, at de beslutninger – der efter loven kan træffes ved stemmeflerhed – kræver enstemmighed eller tillægger andre vetoret, vil der ikke blive givet tilladelse til aktieombytning. I tilfælde hvor stemmerne ikke kan udnyttes bortses der fra dem.