Selskaber med finansielle aktiver

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 3/9 - 2005

Det har hidtil været en betingelse, for at der kunne ske overdragelse med succession, at det selskab hvis aktier var genstand for overdragelse ikke havde for mange finansielle aktiver. Dette blev bestemt ud fra, om mere end 25% selskabets indtægter, opgjort som gennemsnit for de sidste 3 år stammede fra udlejning af fast ejendom, afkast af kontanter eller afkast af værdipapirer mv., eller om handelsværdien på overdragelsestidspunktet af selskabets udlejningsejendomme, kontanter eller værdipapirer mv. udgjorde mere end 25% af selskabets aktiver på overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnit over de sidste 3 år. For datterselskaber, hvori der ejes mindst 25% af aktiekapitalen, medregnes en til ejerforholdet svarende andel af datterselskabets indtægter og aktiver.

Folketinget har hævet den nævnte grænse til 50%. Forhøjelsen af grænsen betyder, at endnu flere selskaber kan overdrages med succession.

Herudover er definitionen af hvad indtægter er i relation til 50%-grænsen blevet præciseret. Indtægterne opgøres som nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter.

(Lov nr. 394 af 6. juni 2002)