Sambeskatning - aktionæroverenskomst

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 8/7 - 2009

A og C skal sambeskattes når A har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne.

A ApS og B ApS ejede hver 50% af aktiekapitalen i C A/S.

C A/S havde en bestyrelse på 3 medlemmer. Ifølge den gældende aktionæroverenskomst udpegede A ApS og B ApS hvert et bestyrelsesmedlem, mens det tredje bestyrelsesmedlem blev udpeget i forening.

Af aktionæroverenskomsten fremgik endvidere, at dispositioner af afgørende betydning for selskabet krævede enighed mellem A ApS og B ApS eller at dispositionen blev godkendt af et flertal i bestyrelsen. En beslutning om fusion af C A/S krævede dog fuld enighed i bestyrelsen.

Aktionærerne i C A/S ønskede at C A/S skulle sambeskattes med A ApS. Der anmodedes om et bindende svar vedrørende muligheden for sambeskatning. Det blev oplyst, at aktionæroverenskomsten ville blive ændret således at A ApS fremover ville have ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Aktionæroverenskomstens bestemmelse om at dispositioner af afgørende betydning krævede enighed mellem begge aktionærer eller blev tiltrådt af et flertal af bestyrelsen ville forblive uændret.

Skatterådet meddelte, at A ApS og C A/S skal sambeskattes, da der i kraft af at A ApS har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne etableres koncernforbindelse mellem A ApS og C A/S. Den vetoret, som B ApS havde i kraft af at dispositioner af afgørende betydning krævede enighed mellem begge aktionærer, fandtes uden betydning, da vetoretten ikke kunne udøves, såfremt dispositionen blev tiltrådt af et flertal i bestyrelsen, som A ApS jo udpegede.

(SKM 2009.445 SR)

Kommentar:

Skats afgørelse er lige efter bogen. A ApS er selskabsdeltager (aktionær) i C A/S, og A ApS har ret til at udpege flertallet af bestyrelsesmedlemmerne. Derfor skal der ske sambeskatning. Baggrunden for anmodningen om det bindende svar var, at der hos de spørgende selskaber var usikkerhed om, hvorvidt B ApS vetoret afskar fra sambeskatning. I det konkrete tilfælde var B Aps reelt uden vetoret, og derfor skulle A ApS og C A/S sambeskattes.