Registrering efter Kildeskattelovens regler - ikke 125.000 kr. i formue

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 19/1 - 2007

Denne afgørelse viser nødvendigheden af at demonstrere tilstedeværelsen af en formue på 125.000 kr., hvis et selskab med begrænset hæftelse ønsker sig registreret efter Skattelovgivningen.

Efter Opkrævningslovens § 11a, stk. 1, skal en afgifts- eller indeholdelsespligtig virksomhed, der er skattepligtig efter Selskabslovens § 1, stk. 1, jf. stk. 6 eller § 2, stk. 1 eller 4, ved anmeldelse til registrering i henhold til Momsloven, Lønsumsafgiftsloven, Kildeskatteloven eller Arbejdsmarkedsfondsloven stille sikkerhed for tilsvar af moms, A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, selskabsskat og lønsumsafgift, med mindre virksomhedens formue opgjort efter reglerne i Selskabsskattelovens § 14, stk. 2-7, på registreringstidspunktet udgør mindst 125.000 kr.

Det fremgår af Opkrævningsbekendtgørelsens § 9, stk. 1, at, med mindre virksomhedens formue åbenlyst udgør mindst 125.000 kr. på registreringstidspunktet, skal formuen dokumenteres ved en erklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor.

Det skete ikke i denne sag.

Selskabets anmodning om registrering blev derfor afvist. Selskabet påklagede dette og fremsendte senere en erklæring fra sin bankforbindelse, hvori det blev bekræftet, at der i den pågældende periode ikke på noget tidspunkt havde været et indestående på under 200.000 kr. på selskabets konto.

Alle instanser til og med Østre Landsret gav Skatteministeriet medhold i, at selskabet ikke på denne baggrund havde kunnet registreres som anmodet.

(Østre Landsrets dom af 15. juni 2006, 3., B-3709-04, TFS 2006, 790)