Reception - reklame ctr. repræsentation

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 10/2 - 2005

En ejendomsmæglerforretning afholdt åbent hus i anledning af virksomhedens jubilæum og en lokaleudvidelse. Samtidig med receptionen blev der afholdt en reklamekampagne. Udgifterne til åbent hus blev fradraget som en reklameudgift. Under hensyn til, at der blev serveret en større buffet, og at deltagerne havde mulighed for at sidde ned ved spisningen, havde landsretten fundet, at udgifterne alene kunne fradrages som repræsentationsudgifter med begrænset fradrag efter ligningslovens § 8, stk. 4. Højesteret stadfæstede dommen, men med den begrundelse, at det afholdte arrangement måtte anses for udslag af kommerciel gæstfrihed, hvorfor de afholdte udgifter - uanset traktementets omfang - havde karakter af repræsentationsudgifter.

(TfS 2002.969 HD).

Kommentar: Dommen er den seneste af en lang række om fradrag for udgifter i forbindelse med receptioner. Med dommen må retsstillingen efterhånden være, at der ikke er fradrag for receptionsudgifter som reklameudgift, men alene som repræsentationsudgift. Som Højesteret konstaterer, er formålet med receptionen at vise kunder, forretningsforbindelser mv. en opmærksomhed.