Ophørsspaltning

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 12/6 - 2005

I sommeren 2002 blev reglerne om skattefri spaltning ændret, således at det ikke længere er et krav, at aktionærerne i det spaltede selskab vederlægges pro rata, dvs. at aktionærerne modtog aktier i de fraspaltede selskaber i samme forhold, som de ejede aktier i det selskab, der blev spaltet. Med lovændringen kan et selskab med 2 aktionærer altså spaltes i 2, således at de 2 aktionærer får hvert sit selskab. Praksis ser ud til, at det ikke er svært at opnå tilladelse til spaltning, hvilket nedenstående sager viser.

2 brødre ansøgte om tilladelse til skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri ophørsspaltning. Herved ville de 2 brødre få hver deres holdingselskab. De 2 brødres anmodning var begrundet med, at der herved opnåedes en fleksibel koncernstruktur, der gav de 2 brødre mulighed for uafhængigt af hinanden at træffe beslutning om opdyrkelse af nye forretningsmuligheder. Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til aktieombytning og spaltning.

(TfS 2003.146 TS)

2 personer, der ejede tilsammen 2/3 af aktiekapitalen i et driftsselskab, søgte om tilladelse til skattefri aktieombytning og efterfølgende ophørsspaltning, således at de 2 personer hver havde sit holdingselskab, der ville være ejer af aktierne i driftsselskabet. Anmodningen var begrundet med muligheden for at lette et generationsskifte, der lå 5-10 år ude i tiden, muligheden for at smidiggøre driftsselskabets udbyttepolitik for at tilpasse likviditeten til driften i driftsselskabet. De kommunale myndigheder og den lokale Told- og Skatteregion indstillede, at anmodningen blev afslået, da transaktionerne måtte anses for skatteundgåelse. Told- og Skattestyrelsen fandt ikke, at der var nogen skatteundgåelseshensigt, og tilladelse blev givet.

(TfS 2003.297 TS)

2 aktionærer ønskede at spalte et holdingselskab i 2 selskaber. Anmodningen var begrundet i, at en spaltning ville give aktionærerne mulighed for at foretage erhvervsmæssige investeringer med forskellig risikoprofil og tidshorisont uafhængigt af hinanden. Den lokale Told- og Skatteregion indstillede, at anmodningen blev afslået, da anmodningen måtte anses for begrundet i aktionærernes personlige forhold og derfor ikke tjente selskabets forretningsmæssige interesser. Told- og Skattestyrelsen gav tilladelse til ophørsspaltningen, da hovedformålet med den påtænkte spaltning ikke fandtes at være skatteundgåelse eller skatteunddragelse.

(TfS 2003.298 TS)

Kommentar: Med de seneste afgørelser er der grund til at tro, at det vil være undtagelsen, at der ikke gives tilladelse til ophørsspaltning. Dette åbner mulighed for at få opdelt de holdingselskaber, der har mere end en ejer. Denne mulighed bør overvejes af alle aktionærer i holdingselskaber Det er endvidere værd at bemærke, at Told- og Skattestyrelsens bedømmelse af om der er tale om en forretningsmæssigt begrundet transaktion er mere lempelig end Told- og Skatteregionernes. Man kan håbe, at Told- og Skattestyrelsens praksis slår igennem på behandlingen af de anmodninger om aktieombytning, som regionerne tager stilling til som første instans.