Omlægning af indkomstår

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 11/1 - 2007

I forbindelse med sambeskatning illustrerer denne afgørelse problematikken ved et selskabs køb af majoriteten i et andet selskab, der har et andet regnskabsår end selskabet selv. I sådan et tilfælde skal et af regnskabsårene omlægges, således at koncernen kan få samme regnskabsår af hensyn til sambeskatningen.

Efter sambeskatningsreglerne, som blev ændret i 2005, skal selskaberne i en koncern som udgangspunkt sambeskattes. Det øverste moderselskab, der deltager i sambeskatningen, skal udpeges som administrationsselskab.

I tilfælde af, at et selskab køber et andet selskab med et anderledes regnskabsår, er udgangspunktet, at det tilkøbte selskabs indkomstår skal omlægges, så det udløber samtidig med administrationsselskabets indkomstår.

I denne sag beskæftigede koncernen sig imidlertid med portrætfotografering i skoler m.v. Efter overgang til digitalfotografering var produktionstiden blevet væsentlig forkortet, hvorfor indkomståret var ændret til det tidspunkt på året, hvor klarhed over årets salg forelå. Situationen var nemlig den, at de store portrætfotograferinger fandt sted ved skoleårets begyndelse i august, og billedpakkerne blev udsendt lige inden den 31. december til gennemsyn med mulighed for returnering uden betaling eller erhvervelse til en lav tilbudspris i en periode, hvorefter betaling skulle ske til normal pris.

Derfor var et indkomstår, der udløb den 31. december uhensigtsmæssigt, fordi det ville være baseret på et forventet skøn af salget, som indeholdte flere usikkerhedsmomenter.

Pr. 30. april udløb alle tilbudsperioder, og alle returnerede billedpakker ville således være registreret. Derfor ville et indkomstår, der udløb 30. april, sætte selskabet bedre i stand til straks efter indkomstårets udløb at færdiggøre og udskrive årsrapporten samt den skattemæssige opgørelse baseret på de realiserede hændelser. Selskabet anførte, at dette naturligvis ville give en mere præcis indkomstopgørelse.

Skatterådet kan tillade en omlægning af indkomståret ved etablering af koncernforbindelse på en anden måde end det ovenfornævnte udgangspunkt, hvor det er det tilkøbte selskab, der skifter regnskabsår; hvis et administrativt hensyn taler for det, men der kan ikke opnås særlige skattemæssige fordele i den forbindelse.

På denne baggrund indstillede Skat, at der blev givet tilladelse til omlægning af indkomstår for administrationsselskabet og et andet bestående datterselskab.

Hvad angik selve omlægningsperioden, forholdt det sig sådan, at koncernforbindelsen til det nye selskab i koncernen blev etableret i administrationsselskabets indkomstår 2005, idet selskabet blev tilkøbt den 29. september 2005. Da sambeskatning skal finde sted straks fra etableringen af koncernforbindelsen kunne selskaberne ikke få medhold i en anmodning om, at omlægningsperioden for administrationsselskabet og det bestående datterselskab skulle være fra 1. januar 2006 til 30. april 2006, idet administrationsselskabet i så fald i et tidsrum fra købet af det nye selskab ville have et regnskabsår der var forskelligt fra det.

Derfor indstillede Skat, at ansøgerne i stedet fik omlægningsperioden 1. januar 2005 til 30. april 2005. Derefter vil indkomståret 2006 for administrationsselskabet udgøre perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006.

Således blev det opnået, at sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2005 ville bestå af administrationsselskabets og det bestående datterselskabs indkomster i perioden 1. januar 2005 til 30. april 2005. For indkomståret 2006 kommer sambeskatningsindkomsten til at omfatte administrationsselskabets og det bestående datterselskabs indkomster i perioden 1. maj 2005 til 30. april 2006, og det tilkøbte selskabs indkomst i perioden 29. september 2005 til 30. april 2006. Således er der den fornødne parallelitet.

Afgørelsen illustrerer på forbilledlig vis nogle centrale overvejelser, som man er nødsaget til at gøre sig ved tilkøb af en aktie- eller anpartsmajoritet i en bestående koncern.

(SR af 22/8 2006, TfS 2006, 1026).