Nye fakturakrav pr. 1. januar

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 5/1 - 2005

Med den nye momsbekendtgørelse fra 12. december 2003 er der sket en opstramning af kravene til momsfakturaer. Pr. 1. januar skal fakturaen yderligere indeholde følgende:

- den gældende danske momssats
- det momsbeløb der skal betales, i danske kroner
eller EURO
- hvis fakturaens udstedelsesdato er forskellig fra den
dato, hvor levering skal finde sted, eller afsluttes,
skal fakturaen angive den dato, hvor levering
foretages eller afsluttes.

De nye regler omfatter også elektronisk fakturering. Elektronisk fakturering er muligt i EU hvis modtageren er indforstået med det. Som bekendt har Roskilde Kommune indgået aftale om elektronisk fakturering med en række leverandører, og der forventes store
besparelser ved, at mange ekspeditioner fremover spares. Det er en betingelse for elektronisk fakturering, at ægtheden bestyrkes gennem elektroniske tiltag, og der er fastsat andre nærmere regler for hele proceduren omkring elektronisk fakturering, herunder til opbevaring og dokumentation.

Sammenskriver man herefter de gældende betingelser, skal fakturaerne fra og med 1. januar 2004 indeholde:

1) Udstedelsesdato (fakturadato).
2) Fortløbende nummer, der bygger på én eller
flere serier, og som identificerer fakturaen.
3) Den registrerede virksomheds (sælgerens)
registreringsnum-mer.
4) Den registrerede virksomheds og køberens
navn og adresse.
5) Mængden og arten af de leverede varer eller
omfanget og arten af de leverede ydelser.
6) Den dato, hvor levering af varerne eller
ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor
et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan
dato er fastsat og forskellig fra fakturaens
udstedelsesdato.
7) Afgiftsgrundlaget, pris pr. enhed uden afgift,
eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter,
hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. enhed.
8) Gældende afgiftssats.
9) Det afgiftsbeløb, der skal betales.
10) Eventuelt momsregistreringsnummer på
modtager (EU, se nedenfor).
11) Eventuelt angivelse af ”0-moms” (EU, se
nedenfor).
12) Eventuelt angivelse af ”reverse charge”
(EU, se nedenfor).

Det bemærkes i henseende til det nye punkt 6) at afgiftspligten efter momsloven indtræder på leveringstidspunktet, og at faktureringstidspunktet anses som leveringstidspunkt, for så vidt faktureringen sker inden eller snarest efter leverancens afslutning.
Bestemmelsen har således en kontrolfunktion.
Såfremt en faktura, herunder afregningsbilag, også omfatter af-giftsfritagne leverancer, skal det af fakturaen fremgå, hvilke leverancer der er pålagt afgift. Sådanne leverancer skal opføres for sig med særskilt sammentælling.
Herudover er der indført stramninger i kravene til indholdet af fakturaerne, når man leverer til en afgiftspligtig enhed i EU uden-for Danmark. Ved ”afgiftspligtig” forstås enhver juridisk eller fysisk person, er driver selvstændig økonomisk virksomhed, det vil sige alt fra enkeltmandsvirksomheder med personlig hæftelse, til de store børsnoterede selskaber. Derimod er private og myndighe-der ikke afgiftspligtige i denne forstand. Begrebet må ikke forvirres med "momspligtig". Institutioner, der ikke er momspligtige fordi de kun foretager finansielle transaktioner, eller virksomheder der udbyder undervisning, der heller ikke er en momspligtig ydelse, er således også omfattet af begrebet "afgiftspligtig" og hvis man fakturerer disse virksomheder skal man således også iagttage reglerne, som kort beskrives herunder.
Ved leveringer, der er momsfritaget, fordi de er til afgiftspligtige virksomheder i et andet EU-land, skal der på fakturaen påføres en bemærkning om, at leverancen er momsfritaget. Dette kan ske ved angivelse af for eksempel ”momsfritaget”, ”0-sats”, ”zero-rated”, ”free of VAT”. I tillæg hertil eller alternativt kan man anføre hjemlen, der er det sjette momsdirektiv Art. 9, stk. 2, litra e. Man skal altid påføre den udenlandske modtagers momsregistreringsnummer på fakturaer for momsfritagne leverancer. Det vil ofte kunne betale sig at indføre en procedure der sikrer, at man får momsnummeret allerede ved oprettelsen af et nyt kundeforhold.

Ved levering til virksomheder i et andet EU-land, hvor den modtagende virksomhed selv skal angive og derefter betale moms til sin hjemstat, skal fakturaen påføres bemærkning herom, for eksempel "omvendt betalingspligt", "reverse charge", eller hjemlen derfor, som er det sjette momsdirektiv, Art. 21, stk. 1, litra b. Det anbefales af respekt for den modtagende virksomhed, som måske ikke er helt bekendt med terminologien, at angive hjemlen. Medmindre modtageren ikke er momspligtig, skal
momsregistreringsnummeret anføres.

Der er mange muligheder og detailregler i momslovgivningen og dette er alene en fremhævelse af nogle af de ændringer vi forudser som vigtigst pr. dette årsskifte angående fakturakrav. Vi tilbyder vores assistance ved spørgsmål om momspligt og momsfritagelse.