Medarbejderaktier

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 10/7 - 2005

Folketinget har vedtaget nye regler om medarbejder-aktieordninger. De nye regler åbner mulighed for at ansatte, der modtager aktier eller optioner i deres an-sættelsesforhold, først beskattes når aktierne sælges. Alt andet lige er fordelen for medarbejderen, at margi-nalskatten nedsættes fra 59% til 43% af fortjenesten, såfremt salget sker efter mere end 3 års ejertid. En ræk-ke betingelser skal dog være opfyldt, ellers beskattes aktierne/optionerne fortsat som løn.. Betingelserne for at anvende de nye regler er, at der indgås aftale herom, at værdien af det tildelte maksimalt udgør 10% af medarbejderens årsløn eller at udnyttelseskursen på tegningsretter eller køberetter maksimalt ligger 15% lavere end aktiens markedskurs. 10% og 15% grænsen opgøres på tidspunktet, hvor tegningsret/køberet udnyttes. Det selskab, der yder aktier, og det selskab som medarbejderen modtager aktier i, skal være koncernforbundet med det selskab medarbejderen er ansat i. De af medarbejderen erhvervede aktier må ikke udgøre en særlig aktieklasse. Yderligere er det et krav, at en revisor eller advokat attesterer, at betingelserne er opfyldt. Loven har virkning fra 1. juli 2003.

(Lov nr. 394 af 28. maj 2003)