Landbrugsejendom kunne ikke sælges skattefrit som sommerhus

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 10/11 - 2006

Landbrugsejendom kunne ikke sælges skattefrit som sommerhus

En skatteyder erhvervede en landbrugsejendom. Ved årsreguleringen 1. oktober 2005 var ejendommen vurderet som landbrug. Ejendommen havde siden erhvervelsen været brugt som sommerhus. Ejendommen havde i en årrække efter erhvervelsen været anvendt til kvægdrift, og kvæget havde afgræsset jordtilliggendet. Skatteyderen havde selvangivet underskud ved driften, men skatteyderen havde ikke afskrevet på ejendommen. Denne virksomhed var ophørt.

Skatteyderen forespurgte om ejendommen kunne sælges skattefrit som sommerhus. Subsidiært om ejendommen kunne sælges som landbrug med skattefrihed for stuehuset til følge.

Skatterådet kom frem til at ejendommen ikke kunne sælges skattefrit. Dette skyldes, at ejendommen ikke var erhvervet udelukkende med det formål at være fritidsbolig, og at ejendommen ikke udelukkende havde været anvendt som fritidsbolig. En fortjeneste på stuehuset ville heller ikke være skattefri, da det efter loven er et krav, at ejendommen på salgstidspunktet er en landbrugsejendom, og da stuehuset skal have tjent som bolig for ejeren.

(SKM 2006.656 SR)

Kommentar:

Beskatningen af fortjeneste på fast ejendom er objektiviseret, bortset fra helårsejendomme anvendt som sommerhuse. For helårsejendomme, der ønskes solgt skattefrit som fritidsbolig, er det et krav, at ejendommen dels er erhvervet med det formål at skulle anvendes til fritidsbolig (den subjektive vurdering), samt at ejendommen faktisk har været anvendt til fritidsbolig (den objektive vurdering). Det er skatteyderen, der skal bevise formålet med erhvervelsen og brugen i ejertiden.

For alle andre ejendomme er det ejendommens karakter på salgstidspunktet samt den foretagne benyttelse, der styrer beskatningen.

Praksis med en subjektiv vurdering er udviklet i praksis, og er indtil videre godkendt af Østre Landsret ved en dom fra 2005.

Dommen er anket til Højesteret, og det bliver interessant at se om Højesteret stadfæster dommen.