Fri bil - hovedaktionær/direktør

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 4/8 - 2005

I Lovorientering 2001/3 blev der omtalt en afgørelse, TfS 2001.589 LSR, hvor en hovedaktionær ikke blev beskattet af rådigheden over fri bil, da bilen var place-ret på selskabets adresse efter arbejdstids ophør. Sel-skabets adresse var beliggende 18 km fra hovedakti-onærens bopæl. I en ny sag fra Vestre Landsret var bilen uden for arbejdstiden parkeret i en parkerings-kælder 3,7 km fra hovedaktionærens bopæl og 300 m fra selskabets adresse. Bilen var leveret med et børne-sæde som ekstraudstyr. Hovedaktionæren havde fra-skrevet sig privat anvendelse. Landsretten kom til – uanset at det kunne lægges til grund, at bilen var parke-ret 3,7 km fra hovedaktionærens bopæl – at hovedak-tionæren skulle beskattes af fri bil, da bilen var parkeret i relativ kort afstand fra hovedaktionærens bopæl, og da bilen var leveret med et børnesæde som ekstraud-styr.

(TfS 2003.339 VLD)

Kommentar: Dommens resultat er nok rigtigt, men en del af begrundelsen kan der sættes spørgsmålstegn ved. Da der var tale om en bil, som blev indkøbt til ho-vedaktionærens erhvervsmæssige brug, forekommer det mærkværdigt, at bilen blev leveret med et barne-sæde. Barnesædet skaber en formodning for privat an-vendelse. Det er derfor klart, at man har set med skep-sis på fraskrivelseserklæringen. Havde Landsretten nøjedes med denne begrundelse, ville jeg ikke have løftet et øjenbryn. Det forekommer derimod mindre åbenbart at statuere, at 3,7 km er relativt kort afstand. 3,7 km er trods alt et stykke vej at gå forinden bilen i givet fald kunne benyttes uden beskatning. Med TfS 2001.589 LSR og TfS 2003.339 VLD er der altså støtte for, at såfremt en hovedaktionær ikke vil beskattes af fri bil, skal bilen være parkeret mere end 3,7 km fra hoved-aktionærens bopæl. Med TfS 2001.589 LSR har vi Lands-skatterettens ord for at 18 km er langt nok væk. Tilbage resterer altså at få fastlagt hvor mellem de 3,7 og 18 km grænsen ligger.