Ejendomsavance; salg af sommerhus før udstykning var approprieret i Kort- og matrikelstyrelsen.

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 22/1 - 2009

Vestre Landsret har bestemt, at fortjeneste ved salg af en fritidsbolig var skattepligtig, da salget skete inden udstykning var approbering. i Kort- og Matrikelstyrelsen, og da skatteyderen ikke havde anvendt fritidsboligen efter udstykningen.

En skatteyder havde siden 1994 ejet en fritidsbolig med et grundareal på 3.211 kvm. Efter en lovændring blev det muligt at udstykke en grund fra ejendommen. Kommunen gav tilladelse til udstykning den 2. september 2003. Den 8. september 2003 blev anmodning om registrering af udstykningen (approbering) sendt til Kort- og Matrikelstyrelsen. Ved betinget skøde af 17. september 2003 solgte skatteyderen den del af grunden hvor sommerhuset lå. Den 28. oktober 2003 blev udstykningen approberet. Endeligt skøde blev underskrevet den 28. november 2003.

Skatteyderen blev beskattet af fortjenesten. Denne beskatning fastholdt Landsskatteretten, da overdragelsen var sket inden udstykningen var approberet i Kort- og Matrikelstyrelsen. Landsskatteretten bemærkede, at det siden den 10. maj 2001, hvor den daværende Told- og Skattestyrelse ved SKM2001.218 TSS offentliggjorde en ændret praksis, havde været et krav, at der forelå approbering.

For Vestre Landsret gjorde skatteyderen gældende, at SKM 2001.218 TSS var en skærpelse af praksis, der var uden hjemmel i lovgivningen, ligesom approberingen i sig selv bare var en formsag. Der måtte derfor være tilstrækkeligt, at kommunen havde godkendt udstykningen.

Skatteministeriet gjorde gældende, at det efter udstykningsloven er et krav for at der foreligger en fast ejendom, at udstykningen er approberet, og udstykning er derfor først en realitet, når der foreligger en approbering. Det er dette som SKM 2001.218 TSS giver udtryk for. Den praksis, som SKM 2001.218 TSS er udtryk for var også forelagt Folketinget i 2004 i forbindelse med en lovændring af ejendomsavancebeskatningsloven uden at dette gav anledning til bemærkninger eller ændret praksis. Herudover gjorde Skatteministeriet gældende, at det er et krav, at skatteyderen efter udstykningen har anvendt fritidsboligen, og dette var heller ikke tilfældet.

Vestre Landsret stadfæstede Landsskatterettens kendelse. Vestre Landsret bemærkede, at SKM 2001.218 TSS var i overensstemmelse med udstykningsloven, dvs. at der først forelå en ejendom, der kunne sælges skattefrit, når approbering var sket. Landsretten bemærkede yderligere, at den praksis, som SKM 2001.218 TSS var udtryk for, var meget tydeligt tilkendegivet i forbindelse med lovændringen i 2004. Uanset at approbering oftest må anses for en formssag, kunne reale grunde heller ikke føre til at bortse fra kravet om approbering.

(SKM 2009.38 VLD)

Kommentar:

Med Vestre Landsrets dom foreligger der nu en domstolsafgørelse på hvornår en udstykning skattemæssigt er sket. Dette tidspunkt er udstykningens approbering. Jeg er enig i dommens resultat.

Til Skatteyderens argumentation bemærker jeg, at det allerede med en Højesterets dom fra 1982 (UfR 1983.8) blev slået fast, at skattemyndighederne, såfremt skattelovgivningen i øvrigt hjemlede det, kunne skærpe retsstillingen med fremadrettet virkning. Og for så vidt SKM 2001.218 TSS, som den her gengivne dom netop vedrører, afsagde Landsskatteretten en kendelse fra 2002 (SKM 2002.499) om, at SKM 2001.218 TSS alene havde fremadrettet virkning.

Med dommen er det nu klart, hvorledes der skal forholdes, når der skal sælges udstykkede ejendomme. Sker udstykningen fra en ejendom med et areal på mere end 1.400 kvm, skal Kort- og matrikelstyrelsens approbering afventes, således at ejendommen er på mindre end 1.400 kvm. Det skal i den forbindelse huskes, at beboelseskravet i ejendomsavancebeskatningslovens § 8 skal være opfyldt efter udstykningens approbering. Sker udstykningen derimod fra ejendom, som har et areal, der er mindre end 1.400 kvm, skal salget ske inden approbering, såfremt det er grundarealet, der sælges. Er det grundstykket med bygningen, er det underordnet om salget sker før eller efter approbering. Dog skal erindres om beboelseskravet efter en eventuel udstykning skal være opfyldt.