Avance ved salg af anparter - syn og skøn tilsidesat

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 22/5 - 2005

Et selskab overdrog i januar 1994 nom. kr. 20.000 aktier til et interesseforbundet selskab for kr. 610.000. Det købende selskab videresolgte aktierne i maj 1994 til kr. 1.900.000. Endelig blev aktierne i juni 1994 atter solgt – denne gang til kr. 2.000.000. Der var tale om en aktiepost på 20% af aktiekapitalen. De resterende 80% var ejet af det selskab, der i juni 1994 købte aktierne til kr. 2.000.000. Den indre værdi for aktieposten på 20% var kr. 2.000.000.

Skattemyndigheden og Landsskatteretten fandt, at aktierne i januar 1994 var overdraget til underpris, idet handelsværdien skønnedes til kr. 2.000.000.

For Østre Landsret blev der udmeldt syn og skøn. Skønsmanden udtalte, at værdien af aktierne var kr. 1.000.000, idet der skulle tages hensyn til, at der var tale om en minoritetsaktiepost.

Østre Landsret fandt, at handelsværdien uanset skønsmandens erklæring måtte anses at være kr. 2.000.000. Landsretten fandt i den forbindelse, at handelsværdien skulle fastsættes ud fra, hvad aktierne kunne sælges til i forhold til alle mulige købere, og ikke kun ud fra hvad en udenforstående måtte forventes at ville give for en minoritetsaktiepost på 20%.

(TfS 2002.219 ØLD)

Kommentar: Landsrettens afgørelse er en af de sjældne, hvor et syn og skøn fraviges. Dette sker ellers kun, når skønsmanden har afgivet svar på spørgsmål, som ikke har relation til sagen eller når der ikke er spurgt fyldestgørende. Afgørelsen illustrerer derfor tydeligt, at man skal være omhyggelig med at formulere skønstemaet. Afgørelsen viser endvidere, at begrebet ”handelsværdien” ikke er en helt entydig størrelse.