Advokatudgifter - etablering af virksomhed

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 15/2 - 2005

Det er efter statsskattelovens § 6 en betingelse for at en udgift kan fradrages, at den er medgået til at sikre, erhverve eller vedligeholde indkomsten. Herudover findes en bestemmelse i ligningslovens § 8 J om, at udgifter til advokat eller revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående, er fradragsberettigede.

Et selskab havde fået tilladelse til at foretage en tilførsel af aktiver efter fusionsskatteloven. Selskabets virksomhed blev derfor indskudt i et datterselskab. Datterselskabet havde afholdt advokat og revisorudgifter på kr. 19.500, og datterselskabet havde fratrukket de kr. 17.000 i selvangivelsen. Den lokale skattemyndighed nægtede fradrag for kr. 13.250 af de kr. 17.000, idet disse omkostninger blev tillagt anskaffelsessummen for anparterne i datterselskabet og tillagt driftsmiddelkontoen. Skattemyndigheden fandt ikke at der var tale om etablering af erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. Under henvisning til cirkulære nr. 72 af 17. april 1996 fandt Landsskatteretten, at der var fradrag for udgifterne på kr. 17.000.

(TfS 2001.904 LSR)

Kommentar: Landsskatteretten har i 2000 og 2001 truffet nogle afgørelser vedrørende advokat- og revisoromkostninger, hvorved retten har nægtet fradrag. Disse afgørelser har skabt betydelig usikkerhed – også hos de lokale skattemyndigheder. I ovennævnte sag medførte usikkerheden, at den lokale skattemyndighed kom til, at tilførslen af aktiver – flytningen af en virksomhed fra moderselskab til datterselskab ikke var etablering af virksomhed – den eksisterede jo – eller udvidelse af virksomheden. Skattemyndighedens bedømmelse skete altså på selve virksomheden. Betragter man det derimod fra datterselskabets side er der tale om etablering af virksomhed, idet selskabet stiftes med indskud af virksomheden. Landsskatteretten valgte at betragte sagen fra sidstnævnte synsvinkel. Salær for fusioner, fissioner og omdannelse er blevet anerkendt som omfattet, medmindre det er et tillæg til eller fradrag i anskaffelsessummen af anparter/aktier.