Tinglysningsafgift ved ejendomsoverdragelse fra I/S til sameje

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 10/3 - 2005

En ejendom blev overdraget fra et interessentskab til et sameje, bestående af interessenterne. Et interessentskab er et selvstændigt retssubjekt, og den oprindelige tinglysning af interessentskabet som ejer, sikrede ikke interessenterne en andel af ejendommen, idet interessen-terne alene ejede en anpart hver især af interessentskabets formue. Domstolen besluttede dermed, at der skulle betales sædvanlig tinglysningsafgift som altid ved ejendomsoverdragelse.

Kommentar: Der henvises også til min tidligere artikel om tinglysningsafgift ved ejendomsoverdragelse i interessentskaber her i Lovorientering, der er et referat af afgørelsen ”Skat 2001/513 LSR”. I den sag ønskede en interessent at overdrage en ejendom til interessentskabet, og retten statuerede, at der skulle svares tinglysningsafgift af hele ejendommens værdier og ikke kun af den andel af ejendommens værdi, som svarer til den andel af interessentskabet, som tilkom andre end sælgeren. Den seneste afgørelse er en god lejlighed til at bevare fokus på, at interessentskabet er et selvstændigt retssubjekt, og at overdragelse fra og til interessentskabet foregår på samme tinglysningsmæssige vilkår, som overdragelse fra og til andre selskabsformer.