Lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 23/2 - 2006

Erhvervsminister Bendt Bendtsen har fremsat lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven og Anpartsselskabsloven, således at aktie- og anpartsselskabers oplysningspligt på breve og andre forretningspapirer udvides til også at omfatte selskabets eventuelle hjemmesider. Udvidelsen sker som følge af implementeringen af et EU-direktiv. Selskaber har således pligt til på breve, forretningspapirer og – såfremt lovforslaget bliver vedtaget – på hjemmesider at anføre selskabets navn, hjemsted og cvr. nr.

Der stilles endvidere forslag om, at det skal være muligt, sammen med de danske selskabsoplysninger at indgive dokumenterne på EU’s officielle sprog, således at disse også er tilgængelige for offentligheden. I de tilfælde, hvor indholdet mellem de danske og de udenlandske dokumenter afviger fra hinanden, er det de danske dokumenter, der er afgørende. Selskabet er imidlertid bundet af indholdet i de fremmedsprogede dokumenter i det omfang, en udenlandsk tredjepart ikke er bekendt med de danske dokumenters indhold.

Endelig foreslås det, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved bekræftelse af elektroniske dokumenters ægthed, skal anvende digital signatur.

Det foreslås, at reglerne skal træde i kraft den 31. december 2006.

(Lovforslag nr. 134 af 25. januar 2006 af Økonomi- og erhvervsministeren)