Hæftelsen i interessentskaber

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 13/10 - 2005

Det har længe været antaget og siden fastslået, at en dom over et interessentskab ikke kan eksekveres overfor interessenterne personligt. Når man udtager stævning mod et interessentskab, skal man således tillige sagsøge hver interessent personligt, såfremt man efterfølgende vil have en dom, der kan eksekveres mod den enkelte interessent. Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt, at interessenterne hæfter personligt for selskabets gæld.

En nylig Østre Landsrets dom sætter atter fokus på denne problemstilling i anledning af, at et pantebrev var udstedt af et interessentskab med sikkerhed i en fast ejendom, ejet af dette. Efter en tvangsauktion over ejendommen var panthaver blevet afskåret fra fuld dækning på pantet og på den baggrund blev der begæret udlæg for interessentskabets gæld hos en af interessenterne.

Der var ingen tvivl efter interessentskabskontrakten om, at vedkommende hæftede for selskabets gæld, men landsretten fastslog, at udlægsforretningen ikke kunne fremmes, da den pågældende interessent ikke havde påtaget sig en personlig gældsforpligtelse ved sin underskrift på pantebrevet (UFR Ny-hedsservice 2003/795ØL).