Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nægtelse af registrering af en direktør

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 25/7 - 2007

Denne sag illustrerer, hvornår Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nægte at foretage registrering af en anmeldt hændelse hvis det der bedes registreret synes at være uberettiget.

I sagen var en direktør blevet bortvist. Selskabets repræsentant havde anmodet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om at registrere hans fratræden som direktør i selskabet.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen havde nægtet registreringen med den begrundelse, at grundlaget for bortvisningen var omtvistet, og at direktørens indsigelse mod bortvisningen ikke var åbenlys uberettiget. Der var mellem parterne indgået en aktionæroverenskomst, som foreskrev særlige vedtagelseskrav i forbindelse med afskedigelse af direktionen.

Med henvisning til, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ikke er en domstol, blev sagen sat i bero, indtil parternes tvist blev afklaret ved en domstol.

Selskabet indbragte Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nægtelse af at registrere direktøren som værende fratrådt for Erhvervsankenævnet, som gav Erhvervs- og Selskabsstyrelsen medhold i deres afgørelse.

(Erhvervsankenævnets kendelse af 20. marts 2007 - Erhvervs- og Selskabsstyrelsens nægtelse af registrering af en direktørs fratræden).