Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udsendt orientering om ændring af styrelsens praksis om aktionærlån til udenlandske moderselskaber m.v.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/11 - 2005

Undtagelsesbestemmelsen i aktieselskabslovens § 115 a, stk. 1 tilsiger, at moderselskaber kan optage aktionærlån i datterselskaber på trods af, at aktionærlån som udgangspunkt er ulovlige.

Hvor det hidtil har være uafklaret i hvilket omfang bestemmelsen fandt anvendelse på udenlandske moderselskaber er dette med styrelsens nye praksis blevet klarlagt.

Herefter vil der skulle sondres mellem om moderselskabet er på den ene side et EU- eller
EØS-moderselskab eller på den anden side hjemmehørende udenfor dette område.

Hvis der er tale om et moderselskab hjemmehørende udenfor EU/EØS er dette ikke omfattet af definitionen på moderselskab i § 115 a. Undtagelsesbestemmelsen til forbudet i § 115 finder således ikke anvendelse. Konsekvensen er, at lån til sådanne moderselskaber, efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse, fortsat er ulovlige.

Lån til moderselskaber hjemmehørende indenfor EU/EØS er lovlige i samme omfang som tilfældet er for danske moderselskaber.

Disse regler finder tillige anvendelse på sikkerhedsstillelse til moderselskaber.

Lån/sikkerhedsstillelse til visse personer
For så vidt angår lån eller sikkerhedsstillelse til aktionærer og anpartshavere, bestyrelsesmedlemmer eller direktører i moderselskabet, og til disses nærtstående, gælder der i § 115, stk. 1 et forbud herimod.

Også for moderselskaber hjemmehørende indenfor EU/EØS gælder der et forbud mod lån eller sikkerhedsstillelse til fordel for sådanne personer.

Personer, med tilknytning til moderselskaber hjemmehørende udenfor EU/EØS kan derimod godt modtage lån/sikkerhedsstillelse fra danske datterselskaber efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse.

Selvfinansiering
For så vidt angår selvfinansiering (ydelse af lån til finansiering af erhvervelse af aktier i selskabet eller dets moderselskab) gør det sig gældende, at hvis det udenlandske moderselskab er beliggende i Danmark eller u>indenfor EU eller EØS er dette ikke lovligt.

Lån til finansiering af aktier i moderselskaber hjemmehørende udenfor EU/EØS er derimod ikke undergivet restriktioner, da det er den logiske konsekvens af, at definitionen på selskaber ikke efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens opfattelse omfatter disse selskaber.

Der kan efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens seneste meddelelse (som vel at mærke kan blive underkendt af domstolene) opstilles følgende skema:

Danmark EU/EØS Øvrige Lande
Lån til eller
sikkerhedsstillelse + + -
for moderselskabet

Lån til eller
sikkerhedsstillelse
for aktionærer,
direktører m. fl. i
moderselskabet - - +

Ydelse af lån til
erhvervelse af
aktier i selskabets
moderselskab - - +

I tilslutning hertil anføres at lån kan være umuliggjort af at långivning og sikkerhedsstillelse kan være retsstridig af andre årsager, herunder selskabets økonomiske stilling.