Lovsikring af den teknologiske udvikling i aktie- og anpartsselskaber.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 8/9 - 2006

Denne nye lov afspejler den teknologiske udvikling og bidrager til øget åbenhed og gennemsigtighed omkring virksomheder, der drives i selskabsform ved, at interesserede parter får lettere og hurtigere adgang til opdaterede oplysninger om selskabernes forhold og ved, at man lader den moderne teknologi medføre nye muligheder for at forbedre adgangen til oplysninger om selskaber på tværs af landegrænser.

Loven implementerer EU-Direktiv 2003/58/EF.

Med den nye lov ændres for det første Aktieselskabslovens § 153, hvorefter danske aktie- og anpartsselskaber fremover også er forpligtede til at oplyse navn, hjemsted og registreringsnummer på deres hjemmeside og altså ikke blot som hidtil på deres breve og andre forretningspapirer. Lovændringen betyder, at selskaber, der henvender sig til offentligheden ved brug af en hjemmeside, skal holde informationsniveauet tilsvarende højt på dette område som ved papirkommunikation.

For det andet indebærer lovændringen, at bekræftelse af elektroniske dokumenters ægthed, når de kommer fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal ske med digital signatur.

Forslaget udelukker ikke, at styrelsen udsender ikke-bekræftede elektroniske dokumenter ad elektronisk vej, hvorpå der er påført maskinelt gengivne underskrifter, men disse underskrifter kan ikke anvendes til at bekræfte dokumenternes ægthed.

Endelig hjemler den nye lov Erhvervs- og Selskabsstyrelsen adgang til at fastsætte regler, som giver selskaberne mulighed for at indgive og offentliggøre selskabsoplysninger på et hvert andet af selskabets officielle sprog foruden dansk. Det betyder, at udenlandske samarbejdspartnere og selvstændige vil kunne indhente oplysninger om et dansk selskab i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvis det danske selskab har ønsket at benytte sig af denne mulighed.

Såfremt man benytter sig af muligheden, sker det for egen risiko. Der er ikke regler om, at oversættelsen skal være udarbejdet af autoriserede translatører, men hvis der er modstrid mellem den dansksprogede version af dokumenterne og den fremmedsprogede version, står det nu i loven, at selskabet ikke kan gøre oversættelsen gældende mod tredjemand. Derimod kan tredjemand gøre den frivillige offentliggjorte tekst gældende overfor selskabet, med mindre det bevises, at den pågældende kendte den anmeldelsespligtige version, som var offentliggjort i registeret.

Loven, der medfører ensartede ændringer i Aktie- og anpartsselskabsloven, træder i kraft den 31. december 2006 og gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft der.

(Lov nr. 2006-05-22 nr. 455 om ændring af Lov om aktieselskaber og Lov om anpartsselskaber (gennemførelse af direktiv 2003/58/EF)).