Ændring af Planloven - byomdannelsesområder

Print

Oprettet d. 8/7 - 2005

Miljøministeriets lovforslag om ændringer i lov om Plan-lægning, der tidligere er beskrevet i lovorientering, er nu vedtaget med enkelte ændringer.

Med nogle relativt få tilføjelser til planloven, der senest var ændret i september 2002, er der nu indført omfat-tende og principielle ændringer i adgangen til at placere bolig og virksomheder indenfor samme områder.

Ud fra et ønske om at tilpasse en ændret virksomheds-struktur med en overvejende mængde af servicevirk-somheder, og under hensyntagen til, at sådanne virk-somheder ikke i sig selv er velplacerede i et industri-kvarter, og at medarbejderne i sådanne servicevirksom-heder ofte vil anse det som et gode, at virksomheden er placeret i et bymæssigt miljø, er der indført såkald-te ”byomdannelsesområder”.

Ændringerne medfører, at kommunerne ved Lokalplan kan vedtage at der i områder som i dag er udlagt til erhvervsformål, havneformål eller lignende, kan etab-leres bolig, institutioner, rekreative arealer, samt erhvervsformål der ”er forenelige med anvendelse til boligformål”.

Hvor Planloven tidligere har adskilt boligområder fra erhvervsområder, åbnes der hermed mulighed for at etablere blandede områder.

Lovforslaget har givet anledning til nogen debat om-kring sikring af beboerne mod for eksempel støjgener, og ved behandlingen er der indføjet nogle ændringer til det oprindelige lovforslag, blandt andet, at byomdan-nelsesområderne kun må etableres i områder hvor den miljøbelastende erhvervsmæssige anvendelse i ”langt overvejende” omfang er ophørt.

Lovforslaget indebærer således:

- at der kan etableres områder med blandet bolig &
erhvervsformål
- at disse kun kan etableres i områder der i dag an-
vendes erhvervsmæssigt, eller i hvert fald er udlagt til
erhverv
- at der indlægges begrænsninger med hensyn til tilladt
støj fra erhvervsvirksomheder indenfor byomdannel-
sesområderne

Lovforslaget forventes at få størst betydning i eksiste-rende havneområder – der er indsat en bestemmelse der påbyder kommunerne at sikre at lokalplaner omfat-tende havneområder, sikrer offentlighedens adgang til vandet.

(L 103, Lov om ændring af Lov om Planlægning, vedtag-et den 27. maj 2003)