Landzonetilladelse, genopførsel efter brand nægtet på grund af passivitet

Print

Oprettet d. 7/3 - 2005

En ejendom der lå i landzone, nedbrændte totalt i 1989. I 1990 blev den solgt, og der blev samtidig søgt om og givet landzonetilladelse til genopførelse af enfamilieshus.

Det fremgik af tilladelsens tekst, at tilladelsen ville bortfalde, såfremt den ikke var udnyttet indenfor 3 år.

Ejendommen blev på ny solgt, også i 1990, og i 1998 søgte den nye ejer på ny at afhænde ejendommen, denne gang betingede køber sig dog, at der kunne opnås en byggetilladelse (landzonetilladelse). Der blev indgivet ansøgning herom. Amtet afviste ansøgning ud fra landskabelige hensyn, idet amtet betragtede ansøgningen som en ansøgning om etablering af ny helårsbeboelse.

Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet. Her blev det præciseret, at der engang var givet landzonetilladelse til genopførelse, umiddelbart efter branden, og at den i 1998 fremsendte ansøgning ikke kunne sidestilles med en ansøgning om genopførelse, idet der var gået mere end 4 _ år fra den oprindelige tilladelse til genopførelse var udløbet og til der blev søgt på ny.