Kommunes påbud om oprensning kendt ugyldigt - men sagen var anlagt for sent

Print

Oprettet d. 22/5 - 2005

Ca. 3 år efter købet af en ejendom konstaterede ejeren forurening fra olietanken. Kommunen meddelte den 27. marts 1995 ejeren påbud om undersøgelser og om oprensning.
Oprensningen blev foretaget – udgifterne beløb sig til ca. 750.000 kr., der blev afholdt af ejerens forsikringsselskab. I maj 1997 anlagde forsikringsselskabet sag mod kommunen, med påstand om, at kommunen skulle erstatte forsikringsselskabet det betalte beløb under henvisning til, at det udstedte påbud var ugyldigt.

Påbud om oprensning kan kun gives, hvor ejer af ejendommen har et ansvar for den skete forurening. Det var der ikke tale om i denne sag. Påbuddet manglede endvidere en lovpligtig klagevejledning, et forhold, der sædvanligvis anses for en ganske alvorlig formel mangel.

Efter miljøbeskyttelsesloven, § 101, stk. 1, er fristen for at anlægge retssag til omstødelse af påbud 6 måneder fra påbuddets udstedelse.

Landsrettens afgørelse var delt – 2 dommere valgte konkret at vurdere om påbuddet var lovligt og konkluderede, at det var det ikke. De fandt dog samtidig, at forsikringsselskabet, uanset at der var tale om et ugyldigt påbud, og at det endvidere manglede klagevejledning, havde været så godt orienteret, at der ikke var grundlag for at se bort fra den meget lange overskridelse af søgsmålsfristen.

Disse to dommere frifinder kommunen.

Den tredje dommer fandt ikke anledning til at vurdere lovligheden af påbuddet, men fandt at sagen burde afvises under henvisning til, at den var anlagt for sent.

(Østre Landsrets dom af 12. december 2001 i sag 18. afdeling. B-1449-97)

Kommentar: Det er ganske usædvanligt, at domstolene vælger at vurdere det konkrete indhold i en sag når denne er anlagt for sent og derfor bør afvises.

Hvorfor det sker i denne situation kan man kun gisne om. Et bud kunne være, at retten ønskede at udsende et klart signal om, at søgsmålsfristerne skal tages alvorligt i alle situationer – også hvor det drejer sig om ganske åbenlyst forkerte afgørelser fra offentlige myndigheder.

Under alle omstændigheder er den udførlige prøvelse en god service overfor forsikringsselskabet, der nu ved, at sagen er blevet grundigt overvejet af retssystemet.