Kommuneplantillæg, der udlagde arealer til opførelse af ældrebolig, tilsidesat af Naturklagenævnet

Print

Oprettet d. 5/3 - 2005

Høje Tåstrup kommune havde i tre kommuneplantillæg udlagt arealer til opførelse af nye ældreboliger.

Danmarks Naturfredningsforening påklagede afgørelserne, med henvisning til at de arealer, der efter kommuneplantillæggene skulle udlægges til opførelse af ældreboliger, var placeret i områder, som efter regionplanen skulle være ’øvrige områder’, menende grønne arealer.

Retningslinierne i den for området gældende regionsplan tilsagde, at nye boligområder i alt overvejende grad skulle opføres i nærheden af eksisterende stationer.

Naturklagenævnet ophævede kommuneplantillæggene under henvisning til, at Naturklagenævnet fandt, at der var så stor uoverensstemmelse mellem retningslinierne i regionsplanen og kommuneplantillæggene, at de planlagte byggerier kun kunne gennemføres, såfremt der skete en ændring af regionplanlægningen for området.

Det fremgår af afgørelsen, at kommuneplantillæggene blev vedtaget efter en tidligere regionsplan, men Naturklagenævnet henviser dels til, at den endelige vedtagelse af kommuneplantillæggene først sker efter vedtagelse af regionplanen, som Naturklagenævnet baserer sin ændring af afgørelsen på, og herudover henviser Naturklagenævnet til, at selve den beslutning, der forud for en ny regionsplans vedtagelse er truffet om at ændre den eksisterende regionsplan, har retsvirkning overfor kommunen fra det tidspunkt, hvor beslutning om at ændre en regionsplan bliver offentliggjort.

(Afgørelse af 23. maj 2002 – j.nr. 97-33/160-0579)

Kommentar: I den konkrete afgørelse fra Naturklagenævnet var kommuneplantillæggene godkendt af HovedstadensUdviklingsRåd (HUR), der fungerer som kontrolmyndighed.

Kommunen havde udøvet det skøn, at det ikke indenfor de stationsnære områder ville være muligt at skaffe tilstrækkeligt areal til det nødvendige byggeri. Kommunen henviste herudover til, at der var stor efterspørgsel på ældreboliger i kommunen.

Naturklagenævnets afgørelse går ikke ind i de samme overvejelser, men vurderer ud fra mere principielle betragtninger, herunder at den overordnede regionsplan er blevet til i et samarbejde mellem samtlige involverede kommuner og overordnede planlægningsmyndigheder, uden at det er nødvendigt at gå ind i en individuel vurdering af kommunens beslutning.