Ekspropriation til anlæg af en sti fundet lovlig, erstatning var korrekt udmålt og skønsmanden blev fundet kompetent til at vurdere sagen

Print

Oprettet d. 22/5 - 2005

Lejre Kommune havde gennemført en ekspropriation af et mindre areal til anlæg af et stianlæg, der var fastlagt i lokalplanen for området.
Der var ved taksationskommissionens behandling af sagen indhentet syn og skøn ved en statsautoriseret ejendomsmægler, hvorefter erstatningen var fastsat til 63.000 kr., hvoraf langt hovedparten – 50.000 kr. – var til dækning af ulempe.

Ejeren indbragte sagen for retten med påstand om at selve ekspropriationen hvilede på et mangelfuldt grundlag, subsidiært at stiforløbet skulle ændres så generne for hans ejendom blev mindre, mest subsidiært, at erstatningen blev forhøjet.

For Østre Landsret og Højesteret gjorde ejer endvidere gældende, at skønsmanden ikke havde været kvalificeret til at foretage en vurdering af sagen.

Kommunen blev frifundet for samtlige påstande.

(Højesterets dom af 7. november 2001, gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 2002, side 297)