Markedsføringssag mellem TDC og Tele2 - Sø- & Handelsrettens dom af 5. oktober 2005

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 3/11 - 2005

Dommen vedrørte en sag, som TDC anlagde mod Tele2 i anledning af, at Tele2 i marts 2004 omtalte nogle prisændringer, som TDC havde varslet, i sit nyhedsbrev til cirka 170.000 kunder.

Sagen er interessant, fordi den - naturligvis på et meget konkret grundlag - bidrager til at fastlægge grænserne for, hvorledes man i henhold til Markedsføringslovens bestemmelser kan omtale sine konkurrenter.

Nærmere bestemt nedlagde TDC under sagen følgende påstande:

1.
Det forbydes Tele2 at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:

- TDC´S PRISSTIGNINGER - ET ULØST MYSTERIUM
- TDC slår til med prisstigninger, der når nye fantastiske højder”
- TDC prisstigninger på 30 - 60 % eller over 100 %... Tænk hvis det var hos din købmand - ville du så stadig handle der? Næppe!
- Alene på ekstra service som f.eks. vis nummer vrider TDC årligt ca. 40 millioner kr. mere ud af den danske befolkning, som intet kan gøre”
- HVILKE NYE UDGIFTER HAR TDC FÅET? Mange af de nye prisstigninger sker på automatiske tjenester. Priserne burde faktisk falde i takt med den teknologisk(e) udvikling, men sådan går det ikke, når man har monopol. Ser man på de områder, hvor der er fri konkurrence (f.eks. på mobilmarkedet) stiger TDC´s priser nemlig ikke - NEJ de falder.”
- HVAD SKAL TDC BRUGE ALLE DE EKSTRA PENGE FRA DEN DANSKE BEFOLKNING TIL? Vil TDC´s øgede indtægter blive brugt til at mindske konkurrencen på telemarkedet yderligere? Ved f.eks. opkøb af mindre teleselskaber som Telmore eller til at blokere for den fri konkurrence på ADSL-området. Kun TDC´s ejere i USA kender svaret.
- EKSEMPLER PÅ PRISSTIGNINGER; SOM RAMMER TDC`S KUNDER MEN DESVÆRRE OGSÅ I NOGLE TILFÆLDE TELE2`S KUNDER
- VI KÆMPER VIDERE. Vi beklager, at disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle af Tele2´s kunder, men vi lover at kæmpe videre og aldrig acceptere, at TDC har frit spil

2.
Tele2 skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2 og 2a og varemærkelovens § 4 ved at have gjort markedsføringsmæssig brug af udsagnene i påstand 1.

3.
Tele2 skal berigtige udsagnene i påstand 1, principalt ved at foranledige at en af TDC foreslået tekst bliver gjort tilgængelig i 30 dage på www.tele2.dk og udsendt pr. brev til modtagerne af Tele2 Nyt marts 2004, subsidiært på en måde og i et omfang fastsat af retten.

4.
Tele2 skal betale 1 mio. kr. med procesrente af 500.000 kr. fra sagens anlæg den 25. maj 2004 og af 500.000 kr. fra indgivelse af replik den 19. august 2004.

5.
Tele2 idømmes straf af bøder.

Sø- & Handelsretten gik – på grundlag af parternes anbringender og procedure – ind i en meget konkret bedømmelse af samtlige påstande og disses enkelte led og dele. Retten fastslog indledningsvis, at det forhold, at selskabets navn også fungerer som dets varemærke, ikke i sig selv kan afskære andre erhvervsdrivende fra offentlig omtale af selskabets forhold under anvendelse af dette navn. Påstanden om overtrædelse af Varemærkelovens § 4 kunne retten derfor ikke være enig i.

Retten bemærkede endvidere, at der ved bedømmelsen af, om Tele2 havde overskredet grænserne for omtale af sin konkurrent, måtte tages hensyn til den særegne konkurrencesituation på det danske telemarked, hvor TDC ikke blot er langt den største virksomhed, men tillige ejer af det fastnet, som de øvrige aktører på markedet er afhængige af. Retten lagde således blandt andet vægt på, at TDC – kort før Tele2´s udsendelse af nyhedsbrevet – ensidigt havde varslet de prisændringer, som Tele2 omtalte og at dette var sket uden, at der forinden var givet Tele2 mulighed for at redegøre for sit syn på disse prisændringer.

Ved gennemgangen af de enkelte udsagn nåede retten frem til, at en ikke uvæsentlig del af disse rent faktisk var korrekte – men at mange af udsagnene omvendt var fremsat i en sprogbrug, der – med rettens ord – var utilbørlig, subjektiv, miskrediterende, nedladende og generende over for TDC.

Sammenfattende nåede retten frem til, at det skulle forbydes Tele2 at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:

- ET ULØST MYSTERIUM
- TDC slår til med prisstigninger der når nye fantastiske højder
- Tænk hvis det var hos din købmand – ville du så stadig handle der? Næppe!
- vrider TDC årligt … mere ud af den danske befolkning, som intet kan gøre
- sådan går det ikke, når man har monopol.
- HVAD SKAL TDC BRUGE ALLE DE EKSTRA PENGE FRA DEN DANSKE BEFOLKNING TIL? Vil TDC`s øgede indtægter blive brugt til at mindske konkurrencen på telemarkedet yderligere? Ved f.eks. opkøb af mindre teleselskaber som Telmore eller til at blokere for den fri konkurrence på ADSL-området. Kun TDC´s ejere i USA kender svaret
- Vi beklager, at disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle af Tele2´s kunder,

samt at brugen af disse udsagn i øvrigt udgjorde en overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 2 og § 2a, stk. 2, nr. 3 og 5. Herudover blev Tele2 i henhold til parternes aftale idømt en ”bod” på kr. 100.000,00 (mod påstået af TDC 1 million) samt dømt til at lade domskonklusionen offentliggøre på sin hjemmeside i 30 dage.