Borge - Personnavn kontra varemærke - Klagenævnet for domænenavnes afgørelse af 29. august 2005

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/9 - 2005

Klageren, der bar efternavnet Borge, og som ønskede at benytte domænenavnet borge.dk til brug for e-mailadresser samt en hjemmeside for bærere af navnet Borge, indgav klage mod indehaveren af domænenavnet borge.dk.

Indklagede, der drev virksomhed med rådgivnings- og undervisningsvirksomhed i webkommunikation, oplyste, at han anvendte betegnelsen borge.dk som betegnelse for sin virksomhed, der blev drevet i erhvervsmæssigt øjemed. Indklagede oplyste videre, at navnet var fremkommet som en omskrivning af indklagedes fornavn (Børge), da det på registreringstidspunktet ikke var muligt at registrere domænenavnet børge.dk.

Spørgsmålet var herefter, om der forelå en krænkelse af personnavnelovens § 16 stk. 2a eller af § 12 stk. 1 i lov om internetdomæner.

Klagenævnet nåede frem til, at indklagedes valg af domænenavnet borge.dk var foranlediget af, at indklagede ønskede at markedsføre sig under sit fornavn – som det imidlertid på registreringstidspunktet ikke var muligt at få registreret som domænenavn under toplabeldomænet dk. Under hensyn til, at indklagede i ca. 7 år havde anvendt den pågældende hjemmeside, hvor indklagedes virksomhed blev præsenteret under overskriften borge.dk kunne nævnet herefter ikke bortse fra, at betegnelsen borge.dk var blevet indarbejdet som betegnelse for indklagedes virksomhed.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det ikke var godtgjort, at indklagedes brug havde givet anledning til forveksling med klagers person eller med slægtsnavnet Borge, ligesom det heller ikke var blevet godtgjort, at der tidligere var rejst indsigelse mod indklagedes brug af det pågældende forretningskendetegn fra medlemmer af Borge-slægten.

Nævnet fandt på denne baggrund ikke, at der forelå en krænkelse af hverken navneloven eller domæneloven og klageren fik herefter ikke medhold.