Varemærkerne GASTROCORNER og GASTROSHOP var til hinder for, at Egmont Magasiner A/S kunne kalde et magasin for GASTRO.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 16/6 - 2007

Sagsøgeren, WebNet, havde siden år 2000 drevet to hjemmesider med navnene GASTROCORNER og GASTROSHOP. Hovedemnerne for siderne var mad, vin og rejser. Endvidere blev der solgt annonceplads på siderne. Navnene var ikke registreret som varemærker.

Serieforlaget Egmont havde i år 2005 registreret varemærket GASTRO for varer i forskellige kategorier efter den såkaldte Nice-klassifikation. Endvidere var domænet www.gastro.dk blevet registreret. Begge registreringer var iværksat til brug for et nyt magasin om mad, drikkevarer og rejser, der skulle henvende sig til den modne mand med smag på livet.

Da WebNet blev opmærksom på Egmonts benyttelse af navnet GASTRO anlagde WebNet sag med påstand om, at Egmont blev dømt uberettiget til at benytte betegnelsen. WebNet mente at GASTROCORNER og GASTROSHOP havde fornødent varemærkeretligt særpræg, at begge navne var beskyttet, idet de var taget i brug som varemærker og endelig at der i øvrigt var lighed mellem parternes produkter og de målgrupper, varemærkerne henvendte sig til.

Egmont anførte på sin side, at der ikke var ført bevis for, at varemærkerne var taget i brug, da der kun var fremlagt udskrifter af hjemmesiderne på tidspunktet for sagens anlæg. Egmont mente heller ikke at ordet GASTRO havde fornødent særpræg og endelig bestred Egmont, både varelighed og lighed mellem målgrupperne.

Sø- og Handelsretten fandt det godtgjort, at WebNet reelt havde benyttet de to navne i et sådant omfang, at der var tale om ibrugtagning som begrebet forstås i varemærkeloven.

Betegnelsen GASTRO havde ikke alene et særpræg, der rakte til en varemærkeretlig beskyttelse, men når navnet sammensattes med CORNER hhv. SHOP fik det er særpræg, der var beskyttelsesværdigt. Retten udtaler således, at GASTRO benyttet som kendemærke for madvarer er tilnærmelsesvist intetsigende. De omhandlende sammensætninger måtte tilkendes et snævert beskyttelsesområde, netop fordi GASTRO i sig selv ikke er beskyttelsesværdigt.

Sø- og Handelsretten fandt dernæst, at websiden GASTROSHOP (der solgte køkkenudstyr) og magasinet GASTRO ikke udbød samme varer eller tjenesteydelser, hvorfor de kunne eksistere ved siden af hinanden uden at krænke hinandens rettigheder.

Der i mod udbød websiden GASTROCORNER og magasinet GASTRO i så væsentligt et omfang de samme tjenesteydelser (i form af reklamepladser), at der var en klar risiko for forveksling.

Grundet forvekslingsmuligheden mellem GASTROCORNER og GASTRO blev Egmont dømt til ikke længere at markedsføre magasinet GASTRO. Endvidere blev Egmont idømt en erstatning på kr. 10.000,-

SHD 27. februar 2007.

Kommentar:

Selvom et varemærke er taget i brug eller er blevet registreret er dets beskyttelsesområde ikke nødvendigvis særlig vidtrækkende. Sø- og Handelsretten argumenterer for et snævert beskyttelsesområde for et ord som GASTROCORNER, idet brugen af ordet GASTRO ikke bør begrænses på en urimelig måde. På denne måde går retten ind og tager hensyn til, at brugsretten til hverdagens ord ikke på urimelig vis indskrænkes, hvilket netop vil ske, hvis man endegyldigt beskytter ordet GASTRO.

Sluttelig skal det anføres, at magasinet GASTRO stadig udkommer, og at Egmont stadig fører en hjemmeside under navnet www.gastro.dk til brug for magasinet. Denne fortsatte brug af varemærket GASTRO er ikke umiddelbart foreneligt med afgørelsen, men parterne i en civil sag kan, også efter der er afsagt dom i sagen, materielt råde over deres retsstilling. Det er således en mulighed, at Egmont magasiner og indehaverne af GASTROCORNER har indgået et forlig efterfølgende, således at magasinet GASTRO kan bestå.