Varemærkeret krænket ved et forsikringsselskabs dæk-ningssalg af et parti beskadigede tomater i kasser på-trykt producentens varemærke

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 13/10 - 2005

Sagen var anlagt af Lammefjordens Salgsselskab A/S (produ-centen) mod Codan Forsikring A/S (Codan). I forbindelse med et kraftigt skybrud var der trængt vand ind i et kølerum, hvilket medførte, at ca. 44 tons tomater led skade. Tomaterne var opbevaret i kasser påtrykt producenten Lammefjordens Salgsselskabs' varemærker, "LAMMEFJORDENS Salgsselskab A/S" og "Holger Danske Tomater". På kasserne var det ved afkrydsning angivet, at tomaterne var af "Kvalitet I". Ifølge forsikringsbetingelserne i en landbrugsløsøreforsikring, som producenten havde tegnet hos Codan, kunne Codan erstatte skaden ved at "overtage det beskadigede løsøre mod at betale kontant erstat-ning." Uden producentens vidende eller samtykke indgik Codan aftale om salg af tomaterne til konsum på Grønttorvet i Køben-havn, hvor de blev leveret i kasserne med producentens varemærker påtrykt.

Codans salg fandtes at være i strid med varemærkelovens § 4. Da producenten ikke havde givet samtykke til salget kunne producentens varemærkeret ikke anses for konsumeret efter varemærkelovens § 6, stk. 1. Codan blev i medfør af varemær-kelovens § 43, stk. 1, pålagt at betale 10.000 kr. i vederlag til producenten, men i mangel af bevis for tab, herunder omsætningstab, fandt retten derimod ikke grundlag for at udbetale erstatning.(Sø- og Handelsrettens dom af 17. marts 2003)