Teleselskab fik bødereduktion for overtrædelse af forbudet i markedsføringsloven mod udsendelse af SPAM - Højesterets dom af 22. september 2005

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 27/10 - 2005

Teleselskabet Debitel var i Sø- og Handelsretten blevet dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 6a ved at have udsendt 12.000 SMS´er og ca. 36.000 e-mails vedrørende afsætning af varer til forbrugere. Forbrugerne havde ikke forudgående anmodet om at modtage henvendelser fra Debitel.

Debitel var endvidere blevet dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 2 ved på en hjemmeside og i en pressemeddelelse at have anvendt angivelser, der var utilbørlige over for andre erhvervsdrivende eller forbrugere.

Højesteret fandt, at der ved udmålingen af bøder for overtrædelse af markedsføringslovens § 6a måtte lægges vægt på antallet af adressater, til hvilke der var rettet uanmodet henvendelse, men efter Højesterets opfattelse kunne der ikke – således som det var praksis i Sø- og Handelsretten – tages udgangspunkt i et beløb pr. adressat, idet der også måtte lægges betydelig vægt på andre forhold end antallet af adressater, herunder navnlig den opnåede eller tilsigtede fortjeneste og henvendelsernes karakter og indhold.

I den foreliggende sag fandt Højesteret, at det ved udmålingen af bøden måtte tages i betragtning, at de omhandlede e-mails var udtryk for en mindre aggressiv markedsføring. Ligesom angivelserne på hjemmesiden og i pressemeddelelsen var overtrædelser af mindre grov beskaffenhed, som ikke var påtalt af forurettede selv.

Sø- og Handelsretten havde fastsat bøden til 2 mio. kr. Højesteret nedsatte efter en samlet vurdering bøden til 400.000 kr. Afgørelsen ændrer således den hidtidige praksis vedrørende udmåling af bøder for overtrædelse af SPAM-reglen.