Beskrivende betegnelser, der er registreret nationalt, blokerer for EU-varemærke

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 11/6 - 2005

Parterne i sagen var Matratzen Concord GmbH mod OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) og vedrørte OHIMs afvisning af, at registrere EU-vare-mærket Matratzen Markt Concord på grund af en tidlig-ere registrering af mærket Matratzen i Spanien. Retten fandt frem til, at det spanske mærke er gyldigt til trods for, at Matratzen på tysk er en ren beskrivende betegn-else (madrasser).

I sin begrundelse for afgørelsen anfører domstolen blandt andet følgende:

”Bestemmelserne om varernes fri bevægelighed afskær-er ikke medlemsstaterne fra at registrere varemærke, som er rent deskriptive på et andet EU-sprog og denne deskriptive karakter er fuldstændig irrelevant i indsigel-sessager.

Den relevante målgruppe i det land, hvor modpartens varemærke er registreret er afgørende for bedømmel-sen af, hvorvidt mærket er deskriptivt og

EU-traktaten influerer ikke på immaterielrettigheder, der tilkommer nogen som følge af national lovgivning i en medlemsstat”

(Afgørelse fra the European Court of First Instance – 7. februar 2003).

Kommentar: Afgørelsen vil formentlig have vidtrækken-de konsekvenser, hvis den opretholdes, eftersom kon-klusionen i så fald må være, at man ved at registrere en deskriptiv betegnelse i et land, hvor forbrugerne ikke opfatter betegnelsen som deskriptiv, er gyldig og bevirk-er, at registranten kan ”monopolisere” den pågældende betegnelse.