Almindelige ord som domænenavne/varemærker.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 25/2 - 2005

Klagenævnet for Domænenavne har i december 2004 og januar 2005 truffet afgørelse i en række sager, hvor almindeligt anvendte ord og betegnelser registreres som domænenavne – ord som eksempelvis ”frisør”, ”øl”, ”bøger”, ”både” og lignende.

I en række af sagerne (herunder sagerne vedrørende ”både.dk” og ”bøger.dk”) har der været gjort indsigelse mod registreringen med den begrundelse, at de pågældende betegnelser allerede var registreret som binavne for et selskab ved navn Nethandelsportalen ApS, der har hævdet, at betegnelserne måtte anses for beskyttede på grundlag af registreringerne i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen og at betegnelserne desuden udgjorde særlige kendetegn for Nethandelsportalen´s virksomhed og derfor måtte betegnes som varemærker.

Klagenævnet for Domænenavne har i de pågældende sager imidlertid helt generelt lagt til grund, at betegnelserne er almindelige ord, der som udgangspunkt ikke har tilstrækkeligt særpræg til at nyde beskyttelse som forretningskendetegn/varemærker, med mindre de er særligt indarbejdede.

De pågældende betegnelser var i de konkrete sager endvidere direkte beskrivende for de varer, som Nethandelsportalen ApS påtænkte at udbyde via de pågældende domæner.

Uanset den manglende eneret har der dog i Klagenævnet ligeledes været enighed om, at andres anvendelse af en som selskabsnavn registreret betegnelse forudsætter overholdelse af god markedsføringsskik.

Da der imidlertid ikke i sagerne var noget der tydede på, at de personer, der faktisk havde fået registreret domænenavnene, ville anvende dem på en måde, der ville være retsstridig eller illoyal, fik Nethandelsportalen ApS ikke medhold i sine klager.

(Afgørelser fra Klagenævnet for Domænenavne for december 2004 og januar 2005)