Spam - Debitel Danmark A/S

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 30/3 - 2005

I denne sag bliver det fundet bevist, at Debitel Danmark A/S havde udsendt 12.000 uanmodede henvendelser i markedsføringsøjemed ved hjælp af SMS beskeder, og bevist at Debitel Danmark A/S havde udsendt ca. 36.000 e-mails i samme øjemed.

Debitel gjorde gældende, at det ikke havde stået klart for de ansvarlige medarbejdere at det omhandlede forbud også omfattede uanmodede henvendelser ved hjælp af SMS beskeder.

Sø- og Handelsretten bemærkede, at forbudet om spammeddelelser i markedsføringsøjemed i Markedsføringslovens § 6 a, stk. 1, naturligt må forstås på den måde, at det omfatter et forbud mod alle former for meddelelser som sendes elektronisk. Retten fremhævede at forbudet var teknologineutralt og at det i øvrigt ikke kunne tillægges betydning om en specifik meddelelse måtte være nået frem. Når det ikke kan tillægges betydning om en specifik meddelelse er nået frem skyldes det, at det, der kriminaliseres i bestemmelsen, er at man ”retter” henvendelse.

Retten fandt på denne baggrund at Debitel Danmark A/S havde brudt Markedsføringslovens § 6 a.

Forbrugerombudsmanden har tidligere i sin nye vejledning om spam, som er refereret et andet sted på Lovorientering, fastsat retningslinjerne for bøder for spam til en bøde på kr. 10.000,- for under 100 fremsendte meddelelser og en yderligere bøde på kr. 100,- for hver overskydende meddelelse, hvilket i Debitel-sagen ville betyde en bøde på kr. 4.8 millioner.

Forbrugerombudsmanden har imidlertid også i sin vejledning beskrevet at bøder kan nedsætte i tilfælde af særlig store forsendelser, hvilket harmonerer med AirCom-dommen, der er refereret andet steds på Lovorientering, hvor Sø- og Handelsretten udtrykte, at en bøde kan forventes nedsat med en vis nedrunding, hvis antallet af uanmodede henvendelser er betragteligt. I sagsreferatet redegjorde advokat Peter Lunding Smith for at Forbrugerombudsmanden var ved at forberede en anden sag mod et større teleselskab og den sag som advokat Peter Lunding Smith i den forbindelse refererede til, er Debitel-sagen.

I Debitel sagen oplyste Sø- og Handelsretten hvad angår straffens udmåling at man lagde vægt på det samlede antal af uanmodede henvendelser, den ved udsendelsen påførte gene for modtagerne, de foreliggende oplysninger om Debitels forhold, antallet af klager til Forbrugerombudsmanden over Debitels markedsføring og ydermere på, at Debitel hurtigt indstillede sin kampagne efter henvendelsen fra Forbrugerombudsmanden.

På den baggrund blev straffen fastsat til en bøde på kr. 2 mill., hvilket er et betragteligt nedslag i forhold til retningslinjerne fra Forbrugerombudsmanden, som altså har sin rod blandt andet i AirCom sagen og i øvrigt også i en tidligere Fona Danmark sag, hvor man fik en bøde på kr. 15.000,- for at have udsendt 156 spammails. (Sø- og Handelsrettens dom den 14. marts 2005 i sag N-1-04)

Debitel ankede dommen til Højesteret. Højesteret fandt, at der ved udmålingen af bøder for overtrædelse af markedsføringslovens § 6a måtte lægges vægt på antallet af adressater, til hvilke der var rettet uanmodet henvendelse, men efter Højesterets opfattelse kunne der ikke tages udgangspunkt i et beløb pr. adressat, idet der også måtte lægges betydelig vægt på andre forhold end antallet af adressater, herunder navnlig den opnåede eller tilsigtede fortjeneste og henvendelsernes karakter og indhold.

I den foreliggende sag fandt Højesteret, at det ved udmålingen af bøden måtte tages i betragtning, at de omhandlede e-mails var udtryk for en mindre aggressiv markedsføring.

Sø- og Handelsretten havde fastsat bøden til 2 mio. kr. Højesteret nedsatte efter en samlet vurdering bøden til 400.000 kr. Afgørelsen ændrer således den hidtidige praksis vedrørende udmåling af bøder for overtrædelse af SPAM-reglen.

(Højesterets dom af 22. september 2005