Sagen vedrørende turengaartil.dk.

Print

Oprettet d. 10/11 - 2005

Domænenavnet turengaartil.dk skulle overdrages til Politiken, da registreringen var sket med henblik på at udnytte det renommé, som var knyttet til Politikens velkendte varemærke, Turen går til. Dette uanset, at registreringen ikke var sket til kommercielt brug.

Klageren, Politikens Forlag, havde i 1988 fået registreret ordmærket Turen går til. Politikens Hus havde inden registreringen benyttet betegnelsen i cirka 40 år.

Indklagede oplyste, at han ikke var erhvervsdrivende, og at domænenavnet turengaartil.dk var registreret med henblik på at oprette en rejsedagbog for indklagede og hans kæreste. Indklagede havde valgt domænenavnet turengaartil.dk, da det var nemt at huske for familie, venner og folk, som indklagede og hans kæreste mødte på deres rejser. Indklagede benyttede således ikke domænenavnet kommercielt.

Nævnet bemærkede, at klageren var indehaver af det registrerede varemærke Turen går til, og at klageren derfor var berettiget til at påtale enhver form for brug af varemærket, som var i strid med gældende dansk ret, herunder almindelige retsgrundsætninger.

Nævnet anførte videre, at domænenavnet turengaartil.dk i det væsentlige var identisk med klagers varemærke. Varemærket Turen går til var endvidere så velkendt, at nævnet fandt det ubetænkeligt at lægge til grund, at indklagede ved registreringen havde været vidende herom.

Navnesammenfaldet skabte endvidere en formodning for, at indklagede havde tilstræbt at ville udnytte varemærkets renommé. Indklagede havde ikke afkræftet denne formodning blot ved at henvise til, at domænenavnet var valgt til brug for en rejsedagbog. Det forhold, at domænenavnet var let at huske, syntes derimod at være afledt af klagerens indarbejdelse af mærket Turen går til, idet denne ordsammensætning ikke kunne anses for naturlig for en rejsedagbog.

Nævnet bemærkede videre, at klageren, der - som sagen forelå - var den eneste, der havde en retmæssig interesse i at udnytte varemærkets renommé, ved indklagedes handlemåde blev afskåret fra at få sit varemærke registreret som domænenavn under top level domænet .dk. Indklagedes registrering og brug af domænenavnet var samtidig egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos Internetbrugere om hjemmesidens tilhørsforhold, idet der ved opslag på domænenavnet turengaartil.dk måtte være en forventning om at blive ledt til en hjemmeside tilhørende klager.

Da indklagede måtte have været klar over disse konsekvenser, fandt nævnet, at indklagedes registrering af turengaartil.dk var udtryk for en adfærd, som var retsstridig over for klageren og dermed i strid med gældende dansk ret. Domænenavnet blev derfor overdraget til Politikens Hus.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.