Sagen vedrørende plusbolig.dk.

Print

Oprettet d. 12/11 - 2005

Domænenavnet plusbolig.dk skulle ikke overdrages, da det var registreret inden stiftelsen af klagerens kendetegnsret, og da registreringen ikke på anden måde kunne anses for illoyal.

Klageren var stiftet den 1. juni 2003 og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med startdato den 2. september 2003. Klagerens hovedbranche var i CVR-registret angivet som private andelsboligforeninger.

Indklagede drev erhverv med edb og
databaseløsninger. Domænenavnet plusbolig.dk anvendtes ifølge indklagede til e-mailadresser, men indklagede havde planer om at benytte det til en database over boliger, som var til salg. Denne database var under udvikling og ville blive uploadet, når den var færdig.

Indklagede oplyste, at han ikke handlede med domænenavne, og at domænenavnet plusbolig.dk var tilbudt klageren til en pris svarende til omkostningerne forbundet med udviklingen af indklagedes database. Disse omkostninger androg ifølge indklagede 25.000 kr. plus moms.

Nævnet bemærkede indledningsvist, at klageren var stiftet den 1. juni 2003 og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med startdato den 2. september 2003 under navnet Plus Bolig a.m.b.a. Klageren var derfor fra tidspunktet for ibrugtagningen af kendetegnet Plus Bolig a.m.b.a. beskyttet imod, at andre erhvervsdrivende gjorde brug af dette navn eller lignende betegnelser på en måde, som var egnet til at skabe forveksling med klagerens selskabsnavn.

Nævnet bemærkede hertil, at indklagede havde registreret domænenavnet plusbolig.dk mere end 4 år før klagerens opstart af sin virksomhed, og at indklagede havde oplyst, at domænenavnet skulle anvendes i forbindelse med opstart af en database over boliger, som var til salg. Nævnet fandt det påfaldende, at indklagede endnu ikke havde realiseret denne plan, men havde dog uanset dette ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at bortse fra indklagedes forklaring om, at den var under opbygning. Som sagen var oplyst, havde nævnet endvidere ikke mulighed for at vurdere, om indklagedes planlagte brug af domænenavnet ville skabe en forvekslingsrisiko i forhold til klagerens virksomhed.

Da nævnet ikke kunne bortse fra, at indklagede havde en reel og loyal interesse i registreringen af plusbolig.dk til et formål, som ikke var retsstridig over for klageren, og da indklagede havde været først i tid med at lade domænenavnet registrere, kunne nævnet ikke give klageren medhold i klagen.

Det forhold, at indklagede ved klagerens henvendelser havde forlangt betaling for domænenavnet, kunne ikke i sig selv anses for illoyal adfærd. Dette ville dog have været tilfældet, hvis indklagede uden selv at have en interesse i at anvende domænenavnet forsøgte at udnytte klagerens interesse i at få sit selskabsnavn registreret som domænenavn til at kræve en overpris for domænenavnet.

Klageren fik følgelig ikke medhold i klagen

Klagenævnet traf endvidere afgørelse i sagerne vedrørende følgende domænenavne:
489 - erhvervsrådet.dk, 491 - lyngposten.dk, 500 - vondutch.dk, 505 - danishbedandbreakfast.dk, 507 - jart.dk, 509 - forstædernes-bank.dk, 511 - westermo.dk, 514 - hørdum.dk, 517 - netvetiser.dk, 522 - marlboro.dk, 529 - læremidler.dk, 540 - særligkredit.dk, 541 - dandomæne.dk, 542 - dolcevita.dk, 552 - agroinvest.dk, 557 - funsoft.dk, 562 - ssangyong.dk.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.