Overraskende afgørelse fra EF-Domstolen om den retlige beskyttelse af databaser

Print

Oprettet d. 20/12 - 2005

Den 9. november 2004 afsagde EF-Domstolen kendelse i en sag forelagt af Englands Court of Appeal vedrørende den retlige beskyttelse af databaser. I afgørelsen lagde EF-Domstolen en mere snæver fortolkning af den retlige beskyttelse af databaser til grund end forventet.

British Horseracing Board (BHB) havde udarbejdet og offentliggjort en database, som indeholdt en omfattende mængde information om hestevæddeløb, herunder især oplysning om sted, tidspunkt og dato for løb samt lister over heste og ryttere. William Hill, som er et Internet bookmaking firma, og som abonnerede på adgang til databasen, havde løbende anvendt oplysninger om aktuelle løb fra databasen til offentliggørelse på sin internetside.

Englands High Court kom i en sag anlagt af BHB i 2001 frem til det resultat, at William Hill havde krænket BHB’s retlige beskyttelse af databasen ved at have udtrukket og genanvendt materiale fra databasen i strid med Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser. Under appelsagen i 2001 valgte Englands Court of Appeal, før sin afgørelse, at stille EF-Domstolen en række præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af ovennævnte direktivs art. 7 og art. 10, stk. 3.

Direktivet, som er forholdsvist nyt, giver med art. 7 en særlig udvidet beskyttelse, en såkaldt ”sui generis-beskyttelse”, af databasen til den, som har udarbejdet databasen, såfremt der ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er foretaget en væsentlig investering i indsamling, verificering eller præsentation af databasens indhold. Denne beskyttelse kan anvendes til at forhindre, at ikke-berettigede udtrækker eller genanvender hele eller en væsentlig del af materialet fra databasen. Hvorvidt der er tale om en væsentlig del skal vurderes kvalitativt såvel som kvantitativt. (Det kan i øvrigt bemærkes, at art. 7 er afledt af den tidligere katalogregel i den danske ophavsretslov.)

I sin afgørelse har EF-Domstolen gjort klart, at sui generis-beskyttelsen skal fortolkes indskrænkende, og Domstolen fandt ikke, at BHB havde foretaget en sådan væsentlig investering i indsamling eller verificering af databasens indhold, at den var beskyttet efter art. 7.

Årsagen hertil var, at den investering BHB havde foretaget relaterede sig til udarbejdelsen af data og ikke indsamling og verificering af allerede eksisterende data.

Domstolen har således afgjort, at sui generis-retten beskytter den, der sammenstiller allerede eksisterende data, og som i den forbindelse foretager en væsentlig investering i relation til indsamlingen og verificeringen af disse data.

Domstolen behandlede endvidere rækkevidden af artikel 7 (5):
”Gentagne eller systematiske udtræk og/eller genanvendelser af uvæsentlige dele af databasens indhold, der kan sidestilles med handlinger, som strider mod en normal udnyttelse af basen, eller som skader databasefremstillerens legitime interesser urimeligt, er ikke tilladt.”

Domstolen fandt, at denne formulering omhandler uautoriserede udtræk/genanvendelser, hvis kumulative effekt er at genskabe databasen i det væsentlige, og derved skade databaseindehaverens mulighed for at tjene sin investering ind. Der er således tale om en investeringsbeskyttelse. Selv om Domstolen konkluderede, at William Hills udtræk var af uvæsentlige dele af databasen, samt at udtrækkene var gentagne og systematiske slog Domstolen samtidig fast, at hensigten med sådanne handlinger ikke er at omgå forbudet i artikel 7 (1). Den samlede konklusion i relation til artikel 7 (5) var herefter, at der ikke var nogen mulighed for, at den kumulative effekt af William Hills handlinger kunne genskabe og tilgængeliggøre hele eller væsentlige dele af indholdet i databasen, hvorfor der ikke var nogen reel risiko for, at BHB’s investering kunne skades urimeligt.

Direktivet er implementeret i dansk ret i ophavsretsloven § 71. I skrivende stund verserer en sag i det danske domstolssystem, hvor samme problemstilling indgår. Betydningen af EF-Domstolens afgørelse vil være, at danske domstole skal lægge samme fortolkning til grund i tilsvarende sager.

(stud.jur. Maria Riis-Vestergaard Sørensen og advokat Pernille Vejlsgaard)

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med von Haller Advokatfirma. von Haller Advokatfirma leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.