Musikbands registrering af domænenavnet spinning.dk var ikke i strid med god domænenavnsskik

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 10/4 - 2008

Klagenævnet for Domænenavne har truffet afgørelse i en klagesag mellem en producent af programmer og uddannelse til indendørscykling og et musikband, om retten til brug af domænenavnet spinning.dk.

Klageren, Mad Dogg Athletics Inc., oplyste under sagen, at virksomheden beskæftiger sig med udvikling og markedsføring af programmer, uddannelse og træning til indendørscykling. Mad Dogg Athletics Inc havde registreret betegnelsen ”Spinning” som varemærke i Danmark for en række varer og tjenesteydelser. Klageren havde tidligere været registrant på domænenavnet spinning.dk, men havde ved en fejl ikke betalt fornyelsesgebyret, hvorfor registreringen blev slettet den 28. december 2006. Det blev oplyst under sagen, at klageren ikke havde taget domænet i brug i den periode, hvor domænet var registeret til virksomheden.

Indklagede, Klaus Pauli Kimere, som stod på venteliste til domænenavnet, overtog herefter domænet. Han oplyste under sagen, at domænenavnet spinning.dk var registreret med henblik på at blive brugt til bandet Spinning Wheels hjemmeside. Spinning skulle ifølge den indklagede både være bandets navn i daglig tale og navnet på bandets kommende album. Domænet blev på tidspunktet for klagesagen alene brugt af indklagede til e-mail-kommunikation, og henviste til hjemmesiden ”fibernettet.nu”, som ifølge indklagede skulle gøre det muligt at måle den trafik der kom til domænenavnet.

Nævnet fastslog indledningsvist, at det ikke fandt grundlag for, at bandets hidtidige eller påtænkte brug af domænenavnet krænkede virksomhedens varemærke, og at der ikke forelå oplysninger som gav anledning til at antage, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet skulle være illoyalt eller på anden måde retsstridigt i forhold til klageren.

Nævnet anførte, at registrering og anvendelse af domænenavne skal ske i overensstemmelse med god domænenavnsskik, jf. domæneloven § 12, stk. 1, og at der i kravet til god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn som efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi.

Nævnet fandt, at klageren havde et åbenlyst behov for at kunne gøre brug af domænenavnet ”spinning.dk”, som var identisk med dennes varemærke. Dette gav dog ikke klageren en fortrinsret til brug af domænenavnet i forhold til andre, som er berettiget til at gøre brug af betegnelsen ”spinning”, og som havde en anerkendelsesværdig interesse i at gøre brug af domænenavnet.

Da indklagede var fremkommet med oplysninger om bandet og det kommende album, herunder en cd med et nummer som skulle indgå på det nye album, fandt klagenævnet, at indklagede havde sandsynliggjort at have en reel interesse i domænenavnet.

Klagenævnet anførte dog, at en sådan begrænset anvendelse af domænenavnet, som var oplyst af indklagede, efter omstændighederne kunne være udtryk for, at der ikke bestod en reel interesse i domænenavnet. Klagenævnet fandt dog, henset til at indklagede alene havde haft domænet i sin besiddelse siden december 2006, at der på det pågældende tidspunkt ikke var grundlag for at fastslå, at indklagede ikke havde nogen reel interesse i domænenavnet.

Nævnet fandt derfor ikke, at den indklagede havde handlet i strid med god domænenavnsskik.

(Klagenævnet for domænenavne j. nr. 1199 af 10. oktober 2007)

Kommentarer:

Man kan i klagenævnets afgørelse se, at det grundlæggende udgangspunkt for tildeling af domænenavne til de danske. dk-domæner, er princippet om, at den som først registrerer et domænenavn, også får retten til at bruge det (first filed-princippet).

At dette udgangspunkt kan modificeres, kan ses af klagenævnets fyldige begrundelse for afgørelsen. Registreringen af et domænenavn må fx ikke være i strid med den kendetegnsretlige beskyttelse, så som varemærkeloven.

Den, som har registreret et domæne, må heller ikke handle i strid med god domænenavnsskik. Der blev ved indførelsen af domæneloven i 2005 indført en generalklausul for domænenavne, jf. § 12, stk. 1, hvorefter man ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Generalklausulen er i familie med de lignende god skik-regler som findes forskellige steder i vores lovgivning fx markedsføringsloven § 1 om god markedsføringsskik og retsplejelovens § 126 om god advokatskik. Klausulen i § 12, stk. 1, er det man kalder en retlig standard. Det vil sige, at hvad der retligt må betragtes som god skik ikke fremgår af selve bestemmelsens ordlyd, men vil blive udfyldt af andre retskilder så som forarbejder, brancheetiske regler og nævns- og domstolspraksis. Retsstillingen ved denne type klausuler vil typisk være mere dynamisk, idet betragtningen af, hvad der er god skik på et område, kan forandre sig over tid. For så vidt angår god domænenavnsskik sker udfyldelsen af god skik for en stor dels vedkommende via praksis fra Klagenævnet for Domænenavne.

I Videnskabsministeriets betænkning nr. 1450 på s. 209 fremgår, at der i udmøntning af kravet om god domænenavneskik skal ske en afvejning af en række modstående, almene hensyn, som må afbalanceres overfor hinanden. Der anføres endvidere på betænkningens s. 210 vedrørende domænenavne så som ”Industri.dk” og ”Udsalg.dk”, at:

’De forhold der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde domænenavne vælger ikke at anvende disse domænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug.’

Man kan i nævnets afgørelse se denne afvejning ved, at nævnet på den ene side konkluderer, at Mad Dogg Athletics Inc. har væsentlig interesse i at bruge det domænenavn, som de også har som registreret varemærke. På den anden side fandt nævnet, at musikbandet havde en reel interesse i at bruge domænenavnet til markedsføring af deres nye plade.

Når nævnet finder, at musikbandets brug af domænenavnet ikke er i strid med god domænenavnsskik, må det antages, at det interessemæssige misforhold der består mellem parterne, for at kunne begrunde en fravigelse af first filed-princippet, skal være ganske betydeligt.

Som det kan ses af klagenævnets afsluttende præmisser skal man være påpasselig med - i hvert fald ved domænenavne som kan tænkes at have en væsentlig interesse for andre - alene at bruge dette til email og lignende.

Kravet om god skik er en løbende vurdering. Man kan derfor forestille sig, at selvom nævnet i sin afgørelse har fundet, at brugen af domænet på det pågældende tidspunkt ikke var i strid med god skik, vil forsat begrænset brug af domænet kunne gøre, at en ny klagesag vil få et andet udfald.