Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 9. november - oeresundsbroen.dk

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/12 - 2005

Domænenavnet oeresundsbroen.dk blev registreret den 2. december 2004 af indklagede Rudi Christiansen. Klageren var Øresundsbro Konsortiet I/S, som under sagen oplyste at have forskellige varemærkeregistreringer vedrørende dels Øresunds Broen dels Øresundsbron og i øvrigt benyttede kendetegnene Øresundsbroen respektive Øresundsbron i forskellige varianter i forbindelse med broens drift.

Indklagede oplyste, at han ikke var erhvervsdrivende og at domænenavnet var registreret til privat brug i form af en påtænkt hjemmeside om indklagedes fritidshus i Sverige, som blev erhvervet den 1. marts 2005. Indklagede oplyste videre, at hjemmesiden havde været brugt som øvelsesplads blandt andet for hans 10-årige søn, der eksperimenterede med at lave hjemmesider.

Klagenævnet konstaterede ved opslag den 21. september 2005 at domænenavnet ikke blev aktivt anvendt af indklagede.

Nævnet fandt i øvrigt, at spørgsmålet i sagen var, om der forelå krænkelse af § 12 i lov om Internet domæner, hvorefter registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Tanken er, at loven – som er trådt i kraft 1. juli 2005 – inden for det erhvervsmæssige område for fremtiden skal anvendes frem for Markedsføringslovens § 1, men i øvrigt uden, at der er tiltænkt nogen ændringer i den materielle retsstilling.

Nævnet fandt videre, at domænenavnet oeresundsbroen.dk reelt var sammenfaldende med navnet Øresundsbroen, idet anvendelsen af "oe" i overensstemmelse med almindelig praksis opfattes som substitut for bogstavet "ø".

Domænenavnet oeresundsbroen.dk var derfor sammenfaldende med orddelen i klagerens figurmærke. Klagenævnet lagde endvidere til grund, at såvel betegnelsen Øresundsbroen som broen i sig selv er yderst velkendt i Danmark.

Som følge heraf har offentligheden en klar beskyttelsesværdig interesse i, at det er klager der råder over domænenavnet, idet klager blandt andet har til opgave at informere om forhold, der vedrører Øresundsbroen. Efter klagenævnets opfattelse knyttede der sig derfor væsentlig almen interesse til, at et domænenavn som omtvistede anvendes på en måde, som afspejler almenhedens interesser i navnet.

Omvendt fandt klagenævnet, at indklagedes oplysning om, at domænenavnet var registreret til brug for en hjemmeside om indklagedes fritidshus ikke fremstod som naturlig, ligesom den samtidig var til gene ikke alene for klager men tillige for almenheden, som ved opslag på domænenavnet oeresundsbroen.dk i almindelighed vil have en forventning om at blive ledt til en hjemmeside med information om Øresundsbroen.

Indklagedes registrering af domænenavnet var derfor egnet til at skabe forvirring og uklarhed hos internetbrugere omkring klagers tilstedeværelse på Internettet og forringede dermed klagerens muligheder for at varetage den samfundsmæssige væsentlige opgave at informere om forhold, der vedrører Øresundsbroen.

Nævnet lagde endvidere til grund, at disse forhold måtte have stået anklagede klart ved registreringen af domænenavnet og da et ønske om et domænenavn til brug for en hjemmeside om et fritidshus syntes at kunne opfyldes lige så godt gennem registrering af brug af et andet domænenavn fandt klagenævnet ikke, at hensynet til indklagedes interesse i domænenavnet oeresundsbroen.dk kunne opveje de hensyn, der tilsagde at domænenavnet skulle tilkomme klageren.

Nævnet fandt herefter at der forelå en overtrædelse af Domænelovens § 12, stk. 1 og tilkendte klageren retten til domænenavnet.