Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 9. november - landroverparts.dk

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 8/12 - 2005

Sagen vedrørte en klage indgivet af Land Rover i Storbritannien mod Peter Kaasgaard, som drev virksomhed med salg af autoreservedele og ydelser for Land Rover biler, herunder uoriginale reservedele.

Klageren gjorde gældende, at betegnelsen Land Rover var velkendt i blandt andet Danmark, ligesom betegnelsen i øvrigt var registreret som brugermærke hos Patent- og Varemærkestyrelsen.

Klageren gjorde endvidere gældende, at indklagede ikke kunne påberåbe sig varemærkelovens §§ 5 og 6 (hvorefter det ikke kan forbydes, at andre i overensstemmelse med god markedsføringsskik gør erhvervsmæssig brug af blandt andet et varemærke, når dette er nødvendigt for at angive anvendelsen af en vare eller en tjenesteydelse, navnlig som tilbehør eller reservedele, eller i tilfælde, hvor mærket anvendes for varer, som af varemærkeindehaveren selv eller ved dennes samtykke er markedsført EU).

Indklagede henviste på sin side blandt andet til, at valget af det pågældende domænenavn var foretaget i god tro, idet der på Internettet findes mange andre uafhængige leverandører af Land Rover relaterede dele, som ligeledes benytter Land Rover i domænenavnet.

Nævnet lægger i sin behandling af klagen til grund, at varemærket Land Rover rent faktisk er velkendt her i landet og derfor nyder en udvidet beskyttelse i medfør af Varemærkelovens § 4, stk. 2.

Nævnet fandt endvidere, at de begrænsninger i Varemærkeretten, der følger Varemærkelovens §§ 5 og 6 ikke giver en forhandler eller tjenesteyder ret til at anvende et varemærke på en måde, som kan give indtryk af, at der består en erhvervsmæssig forbindelse mellem forhandleren/tjenesteyderen og varemærkeindehaveren.

Da Land Rover udgjorde den dominerende del af domænenavnet ”landroverparts.dk” fandt nævnet herefter, at indklagedes brug af domænenavnet var egnet til at give forbrugerne det urigtige indtryk, at anvendelsen skete efter autorisation fra klageren og nævnet fandt på denne baggrund, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”landroverparts.dk” udgjorde en overtrædelse af Varemærkelovens § 4.