Intel anklaget af EU for overtrædelse af konkurrenceregler

Print

Oprettet d. 27/8 - 2007

EU-kommissionen anklager verdens førende chipproducent, Intel, for at bryde EU´s regler om dominerende markedspositioner.

Advanced Micro Devices (AMD) indgav i 2000 en konkurrenceanklage mod dets største konkurrent Intel, som er verdens førende chipproducent. Efter et langtrukkent sagsforløb har Kommissionen den 26. juli 2007 sendt et såkaldt ”Statement of Objections” (SO) til Intel. Et SO er det første formelle skridt i Kommissionens undersøgelse af mulige traktatbrud. De omhandlede parter bliver ved et SO informeret om de anklager, der er rejst imod dem.

I det pågældende SO anklager EU-kommissionen Intel for at have overtrådt EF-traktatens regler om misbrug af dominerende markedspositioner (TEF art. 82) med det formål at ekskludere deres største rival, AMD, fra det såkaldte CPU marked (CPU står for Computer Processing Units).

SO’en indeholder tre overordnede anklagepunkter: i) At Intel har givet store rabatter til computerproducenter på den betingelse, at producenten skulle anskaffe al eller størstedelen af sit CPU fra Intel, ii) at Intel i flere tilfælde har betalt computerproducenter for at forsinke eller annullere produktserier hvori AMD-processorer skulle indgå, og iii) at Intel i visse tilfælde har tilbudt varer under produktionsprisen (”predatory pricing”).

Kommissionen anfører, at hvert punkt foreløbigt betragtes som et selvstændigt traktatbrud. Kommissionen overvejer dog den mulighed, at de tre punkter bestyrker hinanden og dermed er en del af en samlet, enkeltstående strategi om anti-konkurrence.

Intel har nu 10 uger til at svare på SO´en og får derefter mulighed for at blive hørt i en mundtlig høring.

Såfremt Kommissionen finder grundlag for sine anklager mod Intel, kan Kommissionen foreslå passende midler til at bringe overtrædelsen til ophør. Dette sker oftest ved tildeling af en bøde. Har Intel handlet forsætligt eller uagtsomt, kan Kommissionen pålægge virksomheden en bøde på op til 10% af den samlede omsætning i det foregående regnskabsår. Det vil for Intels vedkommende betyde en bøde på op til kr. 19 mia. Ved bødefastlæggelsen har traktatovertrædelsens grovhed og varighed desuden betydning. En eventuel bøde skal betales til Kommissionen og tilfalder EU.
Intel kan desuden blive erstatningsansvarlig for de tab, AMD må have lidt og eventuelle aftaler, der er indgået af Intel og som strider imod traktaten, kan i visse tilfælde erklæres ugyldige.
Såfremt Intel fortsat overtræder traktaten, kan Kommissionen bemyndige medlemslandene til at træffe de nødvendige modforanstaltninger. Det er Kommissionen, der fastsætter vilkårene for disse modforanstaltninger.

Intel blev i 2005 dømt for at udnytte dets monopollignende status i Japan.

Denne artikel bringes af Forum Advokater – Lovorientering som led i et samarbejde med advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Bender von Haller Dragsted leverer juridiske nyheder om it-ret til Lovorientering.