Gælder forbud mod spamming også SMS og MMS - beskeder?

Print

Oprettet d. 11/6 - 2005

De fleste er efterhånden klar over, at det ikke er i over-ensstemmelse med god markedsføringsskik at udsende uopfordrede tilbud via e-mail til potentielle kunder. Dette følger også direkte af den nyligt ændrede markedsføringslov § 6 A

§ 6 a. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt ar-bejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Stk. 2. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af andre midler til fjernkommunikation med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1, hvis den pågældende over for den er-hvervsdrivende har frabedt sig dette, hvis det fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR) hvert kvartal, at den pågældende har frabedt sig henvendelser, der sker i sådant mar-kedsføringsøjemed, eller hvis den erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt med, at den på-gældende har frabedt sig sådanne henvendelser. Ved telefonisk henvendelse til forbrugere gælder endvidere reglerne om uanmodet henvendelse i lov om visse for-brugeraftaler.

Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke, hvis den pågældende person forudgående har anmodet om henvendelsen fra den erhvervsdrivende.

Stk. 4. Første gang en erhvervsdrivende retter henvend-else som nævnt i stk. 2 til en bestemt fysisk person, der ikke er anført i fortegnelsen fra CPR, skal den erhvervs-drivende tydeligt og på en forståelig måde oplyse om retten til at frabede sig henvendelser som nævnt i stk. 2 fra den erhvervsdrivende. Den pågældende skal samtid-ig gives adgang til på en nem måde at frabede sig så-danne henvendelser.

Stk. 5. Der må ikke kræves betaling for at modtage eller notere meddelelser om, at en anmodning efter stk. 1 tilbagekaldes, eller at henvendelser som nævnt i stk. 2 frabedes.

Stk. 6. Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regl-er om den erhvervsdrivendes informationspligt efter stk. 4 og om pligten til at give adgang til at frabede sig hen-vendelser som nævnt i stk. 2.

Reglen er senest blevet anvendt den 1. maj 2003, hvor Sø- og Handelsretten pålagde selskabet Fona Danmark ApS en bøde på DKK 15.000,00 for udsendelse af spam via e-mail. Tilsvarende er der nu undersøgelser af om udsendelse af spam i form af SMS beskeder er omfattet af markedsføringsloven. Dette er bl.a. blevet benyttet af teleselskabet Small-Talk.

Ud fra en sædvanlig juridisk vurdering må det formentlig antages at både SMS–beskeder og MMS–beskeder må sidestilles med begrebet elektronisk post i lovens § 6 A, og dette støttes også af Forbrugerombudsmandens ju-rister. Det må derfor frarådes at benytte SMS- eller MMS-
beskeder som en del af virksomhedens markedsføring til kunder, der ikke på forhånd har givet samtykke hertil.

På den anden side er der nye forslag til fælles regler på vej fra EU, der vil gøre det lovligt for virksomheder at sende uopfordrede reklamer til kundernes mobiltelefon-er, hvis kunderne ikke på forhånd har sagt fra. Har en kunde først købt noget i en forretning, så må forretning-en ifølge EU sende elektroniske reklamer – også via SMS og MMS, hvis ikke kunden specifikt frabeder sig det og har opgivet mobilnummer.

Vi følger udviklingen og tager emnet op igen i næste nummer af Lovorientering.