Forenings brug af varemærke som domænenavn i strid med god domænenavnskik

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 22/4 - 2008

Klagenævnet for Domænenavne har den 14. marts 2008 truffet afgørelse i en sag mellem eneimportøren af scootere af mærket Vespa og foreningen Team Vespa om retten til domænenavnet ”vespa.dk”.

Klageren, C. Reinhardt A/S, var eneimportør og enedistributør på det danske og svenske marked af scootere og hertil hørende reservedele vedrørende scootere af mærket Vespa. Ordmærket VESPA var af producenten registreret som EF-varemærke og klageren havde af denne fået eksklusive rettigheder til at gøre brug af varemærket Vespa på det danske og det svenske marked.

Indklagede, Team Vespa, oplyste under sagen, at de var en forening hvis formål var at udbrede kendskabet til de originale klassiske vespa scootere for årene 1950-1985. Team Vespa oplyste, at foreningen ikke gjorde erhvervsmæssigt brug af navnet.

Klagenævnet anførte indledningsvist, at producenten ved registreringen af EF-varemærket VESPA har opnået beskyttelse efter EF-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1. Producenten eller den som denne bemyndiger hertil, kan herefter forbyde andre i at gøre brug af betegnelsen VESPA på en måde, som strider mod varemærkeretten.

Klagenævnet fandt det dokumenteret, at domænenavnet ”vespa.dk” af foreningen alene havde været anvendt til ikke erhvervsmæssig brug. Klagenævnte anførte, at en rent privat brug af en andens varemærke i almindelighed ikke var retsstridig, hvis brugen tjener et anerkendelsesværdigt formål uden at fremkalde forvekslingsrisiko, og ytringsfrihedens almindelige grænser i øvrigt respekteres.

Det blev af klagenævnet lagt til grund, at indklagede ved registreringen af domænenavnet var bekendt med varemærket, hvorfor indklagede også var klar over, at det registrerede domænenavn var forveksleligt med klagerens forretningskendetegn. Klagenævnet fandt, at indklagede ved sin registrering af domænenavnet ”vespa.dk” afskar producenten og de af denne bemyndigede fra at anvende sit varemærke som domænenavn, ligesom den indklagedes brug af domænenavnet var egnet til at skabe forvirring hos producentens nuværende og potentielle kunder om hjemmesidens tilhørsforhold og producentens tilstedeværelse på nettet.

Klagenævnet fastslog derfor, at eftersom Team Vespa lige så vel kunne få deres ønske om en klubhjemmeside tilgodeset ved brug af andre domænenavne, havde foreningen handlet illoyalt i forhold til klageren. Der forelå derfor en overtrædelse af domænelovens § 12, stk. 1, om god domænenavnsskik.

(Afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne j. nr. 1399 af 14. marts 2008)

Kommentarer:

Som det er anført i afgørelsen finder varemærkeretten ikke anvendelse ved privat brug. Når klagenævnet alligevel har mulighed for at inddrage varemærkeretlige betragtninger skyldes det, at der af domænelovens § 12, stk. 1, fremgår, at registrering af domænenavne ikke må ske i strid med god domænenavnsskik. § 12, stk. 1 er det som man kalder en generalklausul, dvs. at bestemmelsens indhold ikke fremgår af selve ordlyden, men udfyldes af den praksis som bliver skabt hos Klagenævnet for Domænenavne og domstolene. Klagenævnet har derfor med hjemmel i domænelovens § 12, stk. 1, mulighed for at inddrage mere almene betragtninger herunder elementer fra varemærkeretten.

Som det kan ses af klagenævnets præmisser, er det ikke selve brugen af varemærket VESPA som er i strid med god domænenavnsskik. Det vil derfor ligge den indklagede frit for, at registrere et andet domæne indeholdende varemærket ”vespa”, så som ”teamvespa.dk”.

Det som er afgørende for klagenævnet er, at det var foreningen bekendt, at der forelå et varemærke, og at foreningens brug af domænet omhandlede de produkter som indehaveren af varemærket producerede, hvorfor der var en forvirringsrisiko for producentens nuværende og potentielle kunder. Sagens ville derfor formentlig have fået et andet udfald, hvis brugen af domænet ikke sigtede mod varemærkeindehaverens produkter og hvis foreningen ikke havde viden om varemærket, se fx mine kommentarer til klagenævnets afgørelse om ”spinning.dk”, som dog omhandlede to erhvervsdrivende.

Man må på baggrund af afgørelsen samt lignende afgørelser fra klagenævnet, kunne konkludere, at såfremt man ønsker at oprette en hjemmeside, fx et fan-site eller en foreningshjemmeside som er tilknyttet et bestemt varemærke, vil det være i strid med god domænenavnsskik at gøre brug af selve varemærket som domænenavn.